spørreundersøkelse

Flere resultater fra Modicgruppa sin spørreundersøkelse: Møtet med helsevesenet

Som rygg-/nakkepasient møter man som regel mange forskjellige leger og behandlere, f.eks. fastleger, andre leger, kiropraktorer, fysioterapeuter, ryggskole, personale på rehabilitering, ulike spesialister m.m. Vi er opptatt av å få fram hvordan man blir møtt og ivaretatt som rygg-/nakkepasient, og hvordan kunnskapsnivået, oppfatningene og holdningene er når det kommer til rygg-/nakkeplager – og modicforandringer.

I tidligere innlegg kunne du lese om hvordan mange med modic opplever mye smerte. Smertemønsteret ser ut til å ha sine særpreg.
Les innlegget her: https://ryggforeningen.no/flere-resultat-fra-sporreundersokelse-til-modicgruppa-modicforandringer-og-smerte/.

Er det ikke bare å trene for å redusere smertene da? Det ser ikke ut til å nødvendigvis være tilfelle for denne gruppa.
Les våre tidligere innlegg om aktivitet og trening ved modic her: https://ryggforeningen.no/flere-resultater-fra-modicgruppa-sin-sporreundersokelse-modicforandringer-og-fysisk-aktivitet-trening-del-1/ og https://ryggforeningen.no/flere-resultater-fra-modicgruppa-sin-sporreundersokelse-modicforandringer-og-fysisk-aktivitet-trening-del-2/

Noe som ser ut til å gå igjen blant de som svarte på spørreundersøkelsen (224 pasienter med langvarige rygg-/nakkesmerter og påviste modicforandringer) er at konvensjonell tilnærming til plagene ofte ikke fører fram. Når vi ber om svar på påstander om hvordan man blir møtt i helsevesenet, ser vi at man kan bli møtt veldig ulikt. Da med ulike behandlinger, ulike råd, og ulik kunnskap – og ikke minst ulike holdninger blant fagpersonell.

Her ser vi at en av de store utfordringene er mangelen på kunnskap. Det kan også være vanskelig å få god nok hjelp for smertene. Det er et tydelig forbedringspotensial på hvordan man ivaretar og følger opp disse pasientene videre.

 

Mangelen på kunnskap blant fagpersonell kan kanskje være noe av forklaringen på svarene på disse påstandene om holdninger man blir møtt med som rygg-/nakkepasient med modic.

Figuren taler egentlig for seg selv. Denne gruppen blir ikke spesielt godt mottatt eller ivaretatt i helsevesenet, og man kan fort oppleve seg stigmatisert og mistrodd.

Flere resultater fra Modicgruppa sin spørreundersøkelse: Møtet med helsevesenet Read More »

Flere resultater fra Modicgruppa sin spørreundersøkelse: Modicforandringer og fysisk aktivitet/trening – Del 2

De fleste har sikkert fått med seg at det i all hovedsak er bra for ryggen (og kroppen for øvrig) at man holder seg i aktivitet og trener. Særlig om man er plaget med ryggsmerter. Som du kunne lese om i vårt tidligere innlegg om modicforandringer og smerte, er det en høy andel modicpasienter i vår undersøkelse som rapporterer om kontinuerlig smerte (ofte med variasjoner i perioder og gjennom døgnet), men også dels meget sterke smerter, og for mange også smerter i hvile.

Hvordan fungerer det da med ulike aktiviteter og trening for en med modic? Dette har vi prøvd å finne ut av i vår spørreundersøkelse. Vi har bedt om svar på hvordan man hadde det FØR eventuell behandling mot modic.

Hvordan fungerer ulike aktiviteter og treningsformer for en med modic?

I forbindelse med aktiviteter eller trening kan det på mange måter være godt for både hode og kropp å kunne komme seg ut, gjøre noe lystbetont, være i bevegelse, være sosial etc. – selv om man kan oppleve smerte. En vanlig tilnærming til behandling og lindring av ryggsmerter – er nettopp trening. Det fungerer ofte bra for mange.

Men hva sier modicpasientene?

Smerter er ikke farlig sies det. Vi må likevel få påpeke at om man har sterke, kontinuerlige smerter over tid – så påvirker dette nervesystemet, og kan bl.a. gjøre det mer følsomt. Smerte er stress for kroppen, og dette vil selvsagt kunne ha negative konsekvenser på mange måter når det blir langvarig (hva kan gjøre vondt ved modic?

  • Les vår utdypende artikkel om modicforandringer HER – PDF.
  • Vi gjør også oppmerksom på at kroniske smerter nylig har blitt klassifisert som en egen diagnose, les mer her: HER

 

Vi ser at en del aktiviteter utløser smerter der og da, men en større utfordring kan være økte smerter etter aktivitet. Da kan det være vrient å tilpasse aktivitets-«dosen» for å holde smertene innenfor et akseptabelt nivå i etterkant. Det kan være vanskelig å finne balansen.

Vi anbefaler aktiviteter og trening som hver enkelt selv opplever at fungerer, og det vil være forskjellig fra person til person. Ut fra dette ser det imidlertid ut til at enkelte aktiviteter fungerer dårligere enn andre for pasienter med modic, og det kan være litt begrenset med type aktiviteter som IKKE utløser smerter. Noen opplever smerte nesten uansett hva de gjør. Her må hver enkelt prøve seg fram.
Selvsagt fins det også ulike tilnærminger og tilpasninger innenfor mange av aktivitetene som er nevnt her.

Flere resultater fra Modicgruppa sin spørreundersøkelse: Modicforandringer og fysisk aktivitet/trening – Del 2 Read More »

Flere resultater fra Modicgruppa sin spørreundersøkelse: Modicforandringer og fysisk aktivitet/trening – Del 1

De fleste har sikkert fått med seg at det i all hovedsak er bra for ryggen (og kroppen for øvrig) at man holder seg i aktivitet, og trener. Særlig om man er plaget med ryggsmerter. Som du kunne lese om i vårt forrige innlegg om modicforandringer og smerte, er det en høy andel modicpasienter i vår undersøkelse som rapporterer om kontinuerlig smerte (ofte med variasjoner i perioder og gjennom døgnet), men også dels meget sterke smerter, og for mange også smerter i hvile.

Les innlegget: HER

Hvordan fungerer det da med ulike aktiviteter og trening for en med modic? Dette har vi prøvd å finne ut av i vår spørreundersøkelse. Vi har bedt om svar på hvordan man hadde det FØR eventuell behandling mot modic.

Hvordan fungerer dagligdagse aktiviteter?

Det virker å fungere bedre for denne gruppa å gå og ligge, enn å sitte, stå og løpe. Vanlige bevegelser som innebærer å bøye seg, løfte, bære og vri ryggen kan være utfordrende for mange.

 

Vi ser tydelig at enkelte ting peker seg ut her. Det å ha fysisk kapasitet både til trening, jobb og husarbeid er ingen selvfølge for denne gruppa. Mange trosser mye smerter for å kunne gjøre noe fysisk, og sier at smertene er til hinder for å være så aktiv som man ønsker. Det å finne balansen mellom aktivitet og hvile er en utfordring for mange.

I mange artikler som omhandler ryggsmerter, framstilles ofte ryggpasientens frykt for økte smerter som en sperre for å være aktiv og trene. Vi finner ikke at dette er noe stort problem for denne gruppa, kanskje heller det motsatte. En ganske stor andel av de som har svart på undersøkelsen vår har levd med ryggsmerter i mange år, og har derfor sannsynligvis ganske «god» erfaring i å leve med smertene.

Vi ser også viktigheten av å selv kunne dosere aktivitet og hvile gjennom dagen.

Flere resultater fra Modicgruppa sin spørreundersøkelse: Modicforandringer og fysisk aktivitet/trening – Del 1 Read More »

Flere resultat fra spørreundersøkelse til Modicgruppa – Modicforandringer og smerte

Spørreundersøkelsen vi i Modicgruppa gjorde i april 2019 er et viktig verktøy for å kunne komme med påstander om hvordan modicpasienter har det. Vi mener at de med langvarige ryggsmerter og modicforandringer er en egen undergruppe ryggpasienter.

Vi ser bl.a. at smertemønsteret skiller seg noe fra andre ryggsmerter, og det kan være vanskelig å finne noe som hjelper mot smertene. I dagens innlegg vil vi si litt om hvordan smertene arter seg for denne gruppen. Vi har bedt om svar ut fra hvordan man hadde det FØR eventuell behandling for modic.

Smertemønster

Mange i denne gruppen lever med kontinuerlige smerter. Vi ser at smertene gjerne blir verre i perioder, og de aller fleste opplever at smertene varierer gjennom døgnet.

       

Når vi ser nærmere på smertevariasjon gjennom døgnet, får vi fram et tydelig mønster. En meget stor andel angir mest smerter om morgenen. De roer seg litt på formiddagen, for så å øke på utover ettermiddag og kveld. En stor andel har også betydelige smerter om natten.

 

Alvorlighetsgrad

Smerter om natten og i hvile indikerer alvorlig grad av smerte. Konstante smerter og hvilesmerter angis som et «rødt flagg» ved utredning av ryggplager.
Les mer her: https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/bildediagnostikk/rygg/diagnostiske-overveielser

Smerteintensitet

Avslutningsvis vil vi si noe om hvilken smerteintensitet denne gruppa opplever. Husk også at 85,3% angir å ha hatt konstante smerter siste måned.

Flere resultat fra spørreundersøkelse til Modicgruppa – Modicforandringer og smerte Read More »

Flere resultat fra spørreundersøkelse til Modicgruppa “Utfordringer i hverdagen”

I april 2019 gjennomførte vi i Modicgruppa i Ryggforeningen i Norge, en anonym spørreundersøkelse blant modicpasienter. Vi stilte hele 50 spørsmål, og det var 224 som svarte. Vi har altså fått samlet inn mye informasjon. Spørreundersøkelsen blir et viktig verktøy for å kunne komme med påstander om hvordan modicpasienter har det. Vi mener at de med langvarige ryggsmerter og modicforandringer er en egen undergruppe ryggpasienter.

Svarene fra denne spørreundersøkelsen blir et viktig verktøy for oss i Modicgruppa for vårt videre arbeid for modicpasienter i Norge. Det vil bidra til å underbygge våre påstander på vegne av pasientgruppa i vår i dialog med fag- og forskningsmiljøer, opp mot helsepolitikk, i rehabiliterings- og behandlingsspørsmål, og ikke minst i informasjonsarbeidet vi gjør. Vi mener at modicpasienter er en egen kategori ryggpasienter, hvor særlig smertebildet skiller seg ut.

I dette innlegget og bilder vil vi si noe om graden av, og tilstedeværelsen av ulike utfordringer som kan påvirke hverdag og livskvalitet for denne gruppa.


Flere resultat fra spørreundersøkelse til Modicgruppa “Utfordringer i hverdagen” Read More »

Skroll til toppen