Ryggforeningen er godkjent søkerorganisasjon til Stiftelsen DAM

Er du forsker? Eller har du en idé til et helseprosjekt?
Ryggforeningen er godkjent søkerorganisasjon

• For å søke om støtte må du være tilknyttet en godkjent søkerorganisasjon.
• Det er organisasjonen som sender inn søknaden og står ansvarlig for prosjektet.
• Dersom du har en god idé til et prosjekt kan du ta kontakt med extra@ryggforeningen.no
• Stiftelsen DAM har flere programmer du kan søke gjennom.

På denne siden kan du lese om alle programmer og se de aktuelle utlysningene.

Hva slags prosjekter kan få støtte?

Stiftelsen DAM er frivillighetens egen stiftelse. Som en sentral aktør innen frivillighet
og helse bidrar stiftelsen til å realisere prosjekter med helseformål, som f.eks.
forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgs- og folkehelsearbeid, og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet.

Prosjekter kan for eksempel rette seg mot utfordringer knyttet til tjenester, tilbud og tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke, akutt syke, pårørende og andre nærstående, samt opplysningsarbeid.

Det er mulig å søke prosjektmidler fra Stiftelsen Dam til ulike tiltak og prosjekter på helseområdet og til medisinsk, helsefaglig og samfunnsvitenskapelig forskning.

Les mer på www.dam.no/programmer

Forskning

Forskning er stiftelsens nest største program. Les mer på https://dam.no/programmer/forskning/om-programmet/

Ryggforeningen ønsker å stimulere til kunnskapsutvikling innen våre pasient- og målgrupper, og søker derfor kontakt med forskere som kan bidra til dette.

Programmet har én utlysning i året, som publiseres i november.

Søknadsprosessen for Forskning gjennomføres i to trinn. Første trinn er en kortfattet skissesøknad.

De høyest rangerte søknadene inviteres til å sende inn full søknad.
Forskningsprogrammet finansierer forskerstillinger, og det kan søkes om støtte til phd- og postdoktorstillinger.

Formål

Formålet med Forskning er å gi støtte til helseforskning rettet mot målgrupper i Norge som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Det omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid. Et hovedmål er å knytte forskning tettere opp
mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter i sitt dagligliv ute i kommunene.

Viktige datoer for Forskning:

Innen 15. november: Utlysning av midler
15. februar: Søknadsfrist
14. april: Svar på søknad
10. juni: Søknadsfrist, utvidet søknad

Helse
Helse er stiftelsens største program og omtrent to tredjedeler av midlene går til dette programmet.

Les mer på https://dam.no/programmer/helse/om-programmet/

Programmet Helse har ingen søknadsfrist, slik at søknader kan sendes når som helst og behandles fortløpende.

Du får svar på søknaden maks 45 dager etter innsendelse.

Prosjektet må ha oppstartsdato tidligst to måneder etter at søknaden er sendt inn.

Gjennom programmet Helse kan du søke om mellom 40.000 og 400.000 kroner.
Dersom du skal søke om større prosjekter kan du søke gjennom programmet utvikling

Formål

Formålet med Helse er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Utvikling

Programmet Utvikling har én utlysning i året. Søknadsprosessen for Utvikling gjennomføres i to trinn.

Første trinn er en kortfattet skissesøknad. De høyest rangerte søknadene inviteres til å sende inn full søknad.

Gjennom Utvikling kan du søke om mellom 400.000 og 1.500.000 kroner. Dersom du skal søke om mindre prosjekter kan du søke gjennom programmet Helse

Formål

Formålet med Utvikling er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Viktige datoer for Utvikling 2023:

  • 15. september: Åpning av søknadsskjemaene (skisse)
  • 15. november: Søknadsfrist, skisse
  • 6. februar: Svar på skissesøknad
  • 31. mars: Søknadsfrist, utvidet søknad
  • 20. juni: Offentliggjøring av tildeling

Husk å søke innen fristene

Søknad leveres elektronisk. For å få tilgang til søknadsskjema i søknadsportalen
damnett.no må søker sende en kort beskrivelse av prosjektet og oppgi kontaktinformasjon på søker / prosjektleder på e-post til Ryggforeningens prosjektkoordinator: extra@ryggforeningen.no

Dette må gjøres i god tid før Ryggforeningens interne søknadsfrister:
Forskning: Skissesøknad innen 1. februar
Utvikling: Skissesøknad innen 1. november

Her finner du en oversikt over prosjekter som Ryggforeningen har fått støtte til opp igjennom årene:

Ryggforeningen i Norge – Stiftelsen Dam

Skroll til toppen