Brukermedvirkning

Brukermedvirkning og brukerstyring i forsknings- og innovasjonsprosesser handler om å la de som kjenner behovene være med på å sette agendaen. I den nasjonale HelseOmsorg21-strategien (s. 15–16, s. 32-33) er økt brukermedvirkning definert som et eget satsingsområde. Ifølge Regjeringens handlingsplan for oppfølging av denne strategien, er det er ønskelig å benytte brukernes erfaringer og kunnskap i større grad i forsknings- og innovasjonsprosesser. Dette øker sjansen for at ny kunnskap reflekterer brukernes behov og at kunnskapen blir tatt i bruk (The Lancet, 2014).

Erfaringer fra England viser at brukermedvirkning i forskning også kan gi bedre forskningskvalitet gjennom bedre forskningsdesign og økt rekruttering og deltakelse i kliniske studier (Exploring the impact of public involvement on the quality of research).

Brukermedvirkning er også et viktig kriterium for deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. I enkelte utlysninger av forskningsmidler i Norge stilles det krav om brukermedvirkning, men dette varierer med typen utlysning og finansieringskildene. Det vil også kunne variere noe mellom utlysningene hvem/hvilke grupper som defineres som brukere.

Brukere kan bidra på flere ulike måter. Dette kan være på et overordnet nivå, i styringsgrupper og andre strategiske råd og utvalg, eller det kan være gjennom direkte involvering i forskningsprosjekter. I enkeltprosjekter kan brukere være inkludert i ulike faser av forskningen – henholdsvis planlegging, gjennomføring og formidling av resultatene fra prosjektet (uten at de selv er forsøkspersoner i studien – da er de ikke å betrakte som brukere). Brukere kan for eksempel

  • identifisere aktuelle tema/problemstillinger
  • være medlemmer av referansegrupper
  • delta i utvikling av spørreskjema
  • bidra til forbedret forskningsdesign
  • bidra til økt rekruttering av pasienter til studiene
  • bidra til bedre deltagelse av pasienter underveis i prosjektet
  • bidra med formidling av forskningsresultatene
  • gi innspill om språk, fremstillingsmåter og formidlingskanaler
  • identifisere faktorer som kan fremme/hindre deltagelse i prosjekter
  • bringe inn nye perspektiver i analyse og fortolkning av resultater

Informasjonen er hentet fra Oslo Universitetssykehus HF sine nettsider

Bruermedevirkerkoordinator Ann Iren Eikrem

Epost

Telefon 40242931

Facebook
Twitter
Email
Print
Skroll til toppen