Modicgruppa

Diagnosegruppe – Modic

Om Modicgruppa

Modicgruppa har også prioritert sterkt kontakt med helsefaglige behandlings- og forskningsmiljøer. Kontakten med Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) ved Oslo Universitetssykehus har vært en del av dette engasjementet. Blant annet har de bidratt med innspill og synspunkter til det store forskningsprosjektet FORMI har gjennomført om Modic forandringer.

Prosjektet som går under betegnelsen AIM, etterprøver funn, undersøkelser og behandling som er gjort i Danmark. Der har man konkludert med at lidelsen skyldes bakterier. Intensiv antibiotikakur har vært behandlingsmåten de har brukt.

Den norske undersøkelsen er ferdig, og presenteres under Rygghelgen 19. oktober i år. Konklusjonen er ikke den samme som i Danmark. Det er ikke funnet grunnlag for å si at Modic forandringer skyldes bakterier. Derfor gir ikke undersøkelsen grunnlag for å anbefale behandling med antibiotika kur.

Dette prosjektet følges nå opp med et nytt prosjekt. Et av temaene der vil være å se på om Modic forandringer kan skyldes inflammasjon og om medikamenter for revmatiske lidelser kan være en behandlingsmetode. Det pågår også et forskningsprosjekt, hvor man ser på om lidelsen kan ha genetiske årsaker.

Samtidig som FORMI presenterer funnene i AIM-studien, er den første Modic-klinikken etablert. Modic-gruppa har nær kontakt med de som står bak dette tilbudet. Klinikken baserer seg på samme metode som klinikken i Odense. Behandlende fysioterapeut ved klinikken og har opplæring derfra. Gjennom samarbeidet med FORMI har Modic-gruppa vært med å lage en informasjonsvideo om modic forandringer.

Kontakt med medlemmene har vært en prioritert oppgave de to første årene. Det er satset på likepersonsarbeid, informasjon medlemmene og det er gjennomført en omfattende undersøkelse blant 224 modicpasienter for å få informasjon om deres hverdag og hvordan de opplever møtet med helsevesenet. Undersøkelsen vil være et grunnlag for det videre arbeidet i gruppa.

Rull til toppen