Admin Ryggforeningen

Skal kroniske ryggsmerter behandles med kirurgi?

Kroniske ryggsmerter er en stor utfordring for mange. Du ønsker jo å bli kvitt plagene, men hvilken behandling er best? Ofte får du ulike råd avhengig av hvem du spør, og ved siden av å bli kvitt plagene, ønsker alle en trygg behandling uten risiko for komplikasjoner. Nå starter en klinisk studie, kalt LIFEHAB, med mål om å fastslå hvilken av to vanlige behandlinger som er best. Er det kirurgisk avstiving i korsryggen eller er det tverrfaglig rehabilitering som gir best resultat for pasienter med langvarige ryggsmerter?

Du kan finne mer informasjon om studien på denne lenken:

 

Skal kroniske ryggsmerter behandles med kirurgi? Read More »

Ryggmargsstimulering som behandling av langvarige smertetilstander

Ryggmargsstimulering er en viktig behandlingsmetode for utvalgte pasienter med langvarige smerter. Tilfredsheten blant pasienter som har gjennomgått denne behandlingen, er sammenlignbar med resultater fra ryggkirurgi i Norge. Artikkelen er skrevet av leger tilknyttet Avdeling for smertebehandling ved Oslo universitetssykehus, og den ble publisert i Tidsskrift for den norske legeforening i dag.

Artikkel fra legetidsskriftet om ryggmargsstimulering_mai24

Ryggmargsstimulering som behandling av langvarige smertetilstander Read More »

Kontroll- og konstitusjonskomiteen slutter seg til kritikken og anbefalingene

 

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget har behandlet Riksrevisjonens rapport om rehabilitering i helse- og omsorgstjenesten, og konklusjonen i innstillingen deres er:

 • Mange pasienter får ikke de rehabiliteringstjenestene de har behov for av kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
 • Samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten fungerer flere steder ikke til det beste for pasientene.
 • Der det er svakheter i rehabiliteringstjenestene, får dette store konsekvenser for pasientenes helse, arbeidsevne, familieliv og fritid.
 • Styringen av rehabiliteringstjenestene er mangelfull på alle nivåer.

Komiteen slutter seg til Riksrevisjonens kritikk:

«Det er kritikkverdig at Helse- og omsorgsdepartementet ikke har iverksatt tilstrekkelige tiltak for å sørge for at pasienter får de rehabiliteringstjenestene de har behov for.»

 

Komiteen slutter seg også til Riksrevisjonens anbefalinger:

Riksrevisjonene anbefaler at departementet

 • bidrar til å legge bedre til rette for samhandling mellom aktørene slik at pasientene med behov for rehabilitering får helhetlige pasientforløp
 • tydeliggjør oppgave- og ansvarsfordelingen mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten og avklarer hvordan spesialisthelsetjenesten skal innrette sitt rehabiliteringstilbud hvis kommunene ikke har den nødvendige kompetansen og kapasiteten de skal ha
 • setter tydeligere krav til hvordan og når det skal foreligge nødvendige data til hjelp i tjenestenes arbeid med å planlegge og forbedre sine rehabiliteringstjenester

Riksrevisjonen anbefaler at Helse- og omsorgsdepartementet bidrar til å styrke kommunenes arbeid med rehabilitering. Dette innebærer blant annet å

 • vurdere hvordan staten bedre kan understøtte kommunenes arbeid med å sikre lovpålagt kompetanse

Riksrevisjonen anbefaler at Helse- og omsorgsdepartementet tydeliggjør overfor de regionale helseforetakene at de skal sørge for at

 • alle pasienter som har rett til spesialisert rehabilitering, får det
 • bruken av de private rehabiliteringsinstitusjoner tar høyde for at ny og bedre praksis tas i bruk
 • de koordinerende enhetene i helseforetakene styrkes på en slik måte at de fungerer etter hensikten»

Kilde: Dagens Medisin

Kontroll- og konstitusjonskomiteen slutter seg til kritikken og anbefalingene Read More »

Retningslinjer for oppfølging av voksne med skoliose

Skoliosegruppa har engasjert seg for å få på plass retningslinjer for bedre oppfølging av voksne med skoliose. Dette gjelder for alle voksne med skoliose, enten de er operert, har brukt korsett, vært under observasjon eller er ubehandlet tidligere.

Skoliosegruppa har arbeidet med saken i fagrådet sitt først, og nylig hadde de digitalt møte med ortopedene på alle tre sykehus som behandler skoliose, hvor de ble enige om endelige retningslinjer.

Skoliosegruppa håper at dette vil være til hjelp om det er vanskelig å få forståelse hos fastlege når det gjelder henvisning til røntgen osv., og at de som har behov blir henvist til rett plass.  Vis til disse retningslinjene om du skulle få behov for det. Men vi håper jo at færrest mulig av dere får bruk for det selvfølgelig, sier Olaug Jørgensen, leder i Skoliosegruppa.

Retningslinjer for oppfølging av voksne med skoliose Read More »

Bli med å påvirke til bedre helsetjenester i kommunene!

Hvordan samhandler ulike profesjonelle aktører i helsetjenesten ved oppfølging og behandling av personer med kronisk sykdom?

Hvordan opplever du det som pasient?

Silje Haavaag er Ph.d. kandidat ved Institutt for helse og samfunn på Universitetet i Oslo. Hun er i gang med et prosjekt som har fått den foreløpige tittelen “Tjenesteforløp og samarbeidspraksiser for personer med kroniske sykdommer». Hun ønsker blant annet å utforske hvordan ulike profesjonelle aktører i helsetjenesten samhandler i oppfølging og behandling av personer med kronisk sykdom og hvordan disse prosessene erfares av de som er involvert i dem. Dette er en delstudie av INOREG-studien som har som hovedmål å identifisere måter å forbedre den kommunale omsorgen for personer med kroniske sykdommer. Hvem vi søker å rekruttere: Personer med en muskel- og skjelettsykdom som bor hjemme og som bruker eller har brukt ulike helsetjenester i forbindelse med behandling og/eller annen oppfølging av sykdommen. De som er interessert i å delta kan gå inn på lenken eller bruke QR-koden til å melde sin interesse ved å samtykke til deltagelse direkte i nettskjema. https://nettskjema.no/a/samtykke-msk#/page/1  

Bli med å påvirke til bedre helsetjenester i kommunene! Read More »

Ryggforeninga godt representert på MUSS-konferansen

16. og 17. november 2023 gjekk den 12. Muskel- og skjelettkonferansen (MUSS-konferansen) av stabelen. Vi i Ryggforeninga var her for å halde oss oppdaterte på kva som skjer innan forskingsverda, men mest av alt for å knyte kontaktar slik at vi kan få påverke meir innan forsking.

Den nasjonale forskingskonferansen for muskelskjeletthelse, ein tverrfagleg konferanse som dekkjer forsking innan muskelskjelettskader, -sjukdommar og -plager, er eit møtepunkt for forskarar, helsepersonell, brukarar, klinikarar og andre som er interesserte i muskel- og skjeletthelse. Nettopp difor er det så viktig at vi i Ryggforeninga er med for å vise kven vi er og kvifor det er så viktig å ta oss med allereie i idémyldringsfasen av eit forskingsprosjekt. Vi har mykje kunnskap om kva vi ikkje får svar på når vi har fått utfordringar med muskel- og skjelettsystemet. Vi veit også ein heil del om kva som fungerer og ikkje fungerer når det skal forskast på muskelskjeletthelse.

Sjølv om muskelskjeletthelse saman med psykisk helse er våre to største folkehelseutfordringar så blir det forska mykje mindre på muskelskjeletthelse enn på både hjerte/karsykdommer og kreft. Og ikkje nok med det så anser ein at 85 % av forskinga er bortkasta. Prøver ein for eksempel å finne forsking på sittehemming som mange med ryggplager har, så finn ein så godt som ingenting. Så mange som 75 % av Norges befolkning opplev smerter eller plager frå muskel- og skjelettsystemet og det blir stadig fleire, ifølgje fleire forskarar på MUSS-konferansen.

Vi i Ryggforeninga jobbar difor for å bli meir synlege og for å få påverke meir innan forsking for at forskinga skal bli meir relevant og nyttig. Får vi medvirke meir i forsking, kan vi vere med på å dekkje dei store kunnskapshola vi har innan muskelskjeletthelse.

Nyfiken på korleis du kan få påverke i forsking? Ta gjerne kontakt med oss!

På bildet ser du Kathrine Vadøy og Karin Hoel foran en av posterpresentasjonene på årets MUSS konferanse.

Tekst: Kathrine Vadøy  Foto: Eli Steen

Ryggforeninga godt representert på MUSS-konferansen Read More »

Er du forelder til ungdom mellom 15-19 år som har langvarige smerter?

Langvarige smerter er vanlig blant ungdommer og har økt de siste årene.  Smerter kan føre til frafall fra idrett, utdanning og jobb, samt negative helseutfordringer senere i livet. I dag er det manglende forskning som legger grunnlag for hvordan ungdommer med smerte skal behandles. Derfor skal forskere ved OsloMet i HEYoung-Intervention Study utvikle tiltak for ungdommer med tilbakevendende eller langvarige smerter sammen med ungdommer, helsepersonell, foreldre og forskere. Er du forelder til en ungdom som er mellom 15-19 år, og som har langvarige smerter, og har lyst og mulighet til å delta i forskningsprosjektet, finner du mer informasjon og påmeldingsinfo her Rekrutteringsplakat Ung HEYoung intervention Forelder
Facebook
Email
Print

Er du forelder til ungdom mellom 15-19 år som har langvarige smerter? Read More »

Ryggforeningens merknader til statsbudsjettet

Av helse- og omsorgsdepartementets forslag til statsbudsjett for 2024 framgår det at det vil bli foretatt utredninger og gjennomganger som kan gi muligheter til økt satsing på muskelskjelettområdet.

Gode intensjoner om bedre løsninger på litt sikt, kan imidlertid ikke skjule at statsbudsjettet for 2024 etter RiNs mening vil redusere helsetilbudet til pasienter med muskel- og skjelettlidelser, særlig da nakke- og ryggpasienter.Høringsuttalelse statsbudsjettet 2024 Ryggforeningen

 

 

Ryggforeningens merknader til statsbudsjettet Read More »

Skeiv rygg

Har du skeiv rygg?

Ikke alle vet hva skoliose er, men skeiv rygg
er det kanskje flere som skjønner hva er?
Ryggforeningen er en pasient og brukerorganisasjon
hvor medlemmer har ulike ryggdiagnoser.
Nesten halvparten av medlemmene våre
har selv skeiv rygg, eller skoliose,
eller er pårørende til noen som har det.
Vi har mange medlemmer i foreningen
som kan veldig mye om skoliose
og skoliosebehandling,
og ikke minst hvordan det er å leve med det.
Vil du vite mer, er det bare å ta kontakt med oss.

 

Skeiv rygg Read More »

Skroll til toppen