Admin Ryggforeningen

Medlemsfordeler – Advokathjelp

Har du en sak mot NAV, Norsk Pasientskadeerstatning eller et forsikringsselskap? Befinner du deg i et samlivsbrudd eller en tvist om barna? Eller har du utfordringer med arbeidsgiver?

Ryggforeningen har en avtale om rabatt på advokattjenester hos Advisio Advokat. Her følger en kort orientering om advokatfirmaet.

Advisio eies og drives av de to erfarne advokatene Olav Lægreid og Jan Andreas Onsager. På kontoret i Oslo sentrum sitter åtte kvalifiserte jurister klare til å ta imot din henvendelse. Uansett hvor i landet du bor, har Advisio gode systemer for å bistå deg i saken din.

Advokat Olav Lægreid har blant annet bakgrunn som dommer i Trygderetten, og som universitetslektor i jus ved Det juridiske fakultet, UiO. Han er også medlem i Advokatforeningens lovutvalg for velferds- og trygderett.

Advokat Jan Andreas Onsager har praktisert som advokat i over 35 år. Han arbeider spesielt med saker om boligrett, arbeidsrett, utlendingsrett, vergemål, psykisk helsevern og strafferett.

Advisio kan bistå deg i saker på et bredt spekter av områder. Firmaet har spesialkompetanse på saker om arbeidsforhold, familie og arv, trygd og erstatning samt de saksområdene som ellers er nevnt ovenfor.

www.advisioadvokat.no kan du finne mye informasjon om firmaets ulike spesialfelt og menneskene som er ansatt der. Nettsiden inneholder også artikler og annet aktuelt stoff om rettigheter med mer.

Medlemsfordelen

  • Medlemmer av Ryggforeningen kan alltid ta kontakt med Advisio for å få en gratis og uforpliktende samtale. Hvis det blir inngått et oppdrag, er de to første timene inkludert i gratis innledende bistand og koster derfor ingenting. Videre bistand faktureres med utgangspunkt i offentlig salærsats med ett tillegg av 50 prosent. Timeprisen i 2021 er derfor kr 2.035,- inkludert mva. for alle timer etter at de to gratistimene er brukt.
  • Ryggforeningen anbefaler alle medlemmer å benytte seg av det gunstige tilbudet hos Advisio. Her finner man høyt kvalifiserte advokater innen de fleste saksområder våre medlemmer har behov for bistand på.

Du kan ringe Advisio på 977 72 500 eller sende en e-post til advokat@advisioadvokat.no. Firmaet garanterer tilbakemelding innen 24 timer.

 

Ryggforeningen i Norge

Den årlige samfunnskostnaden for muskel- og skjelettlidelser er 255 milliarder, men ingen satsingsmidler i statsbudsjettet.

Pressemelding statsbudsjett 2021

I statsbudsjettet for 2021 understreker regjeringen nødvendigheten av å prioritere muskel- og skjeletthelse i folkehelsearbeidet. Med en årlig samfunnskostnad på 255 milliarder kroner betyr det at rygg-, nakke- og andre muskel- og skjelett lidelser er et av våre største folkehelseproblem. Derfor er Ryggforeningen i Norge skuffet over at det i statsbudsjettforslaget ikke finnes
en eneste bevilgning som peker i retning av en økt satsing for å løse problemet. Tvert om kuttes det på enkelte poster som kan slå negativt ut for det frivillige arbeidet som pasientorganisasjoner innenfor dette helseområdet driver.
[facebook]

Kan akupunktur gjøre livet lettere for deg med vondt i ryggen?

I anledning akupunkturens uke 2020 har Katrine Kirkhorn sendt oss en kronikk på vegne av Akupunkturforeningen:
[facebook]
Akupunktur er en eldgammel behandlingsform som ivaretar hele mennesket. De siste 30 årene har det kommet mye relevant forskning innen faget, og norske helsemyndigheter anbefaler denne behandlingsformen i tillegg til, eller noen ganger i stedet for, skolemedisin for å lette symptomene ved en rekke lidelser.
Akupunktørene er, i likhet med alle andre seriøse medisinske fagfolk, fullstendig klar over at «vondt i ryggen» er en sekkebetegnelse for mange lidelser, og flere av dem kan ikke helbredes. Målet for behandlingen blir da å dempe symptomene best mulig. En akupunktør vil betrakte pasienten som en helhet. Vi bruker derfor mye tid på å finne de beste løsningene for hver enkelt pasient. Det trenger ikke nødvendigvis være bare nålebehandling, men kanskje også massasje- herunder kopping -, kostholdsråd eller trenings- og tøyningstips. Hos oss får du altså en «pakkeløsning» som er fullstendig fri for negative bivirkninger.
Effekten er best ved jevnlig oppfølging, som kan variere fra 1-2 ganger pr. uke til 1 konsultasjon i måneden, eller kanskje bar et par behandlinger i halvåret. Man bør derfor være innstilt på å bruke akupunktur over lang tid, kanskje gjennom resten av livet.
Akupunktører har ingen rett til å blande seg i pasientens medisinbruk. Om du ønsker å endre inntaket av medisiner fordi smertenivået blir redusert ved jevnlig akupunkturbehandling, må du diskutere det med legen din. Vår erfaring er at mange leger er svært positive til å minimalisere bruken av legemidler hos sine ryggpasienter – men igjen: Dette må du ta opp med din fastlege!
Akupunkturforeningen jobber kontinuerlig med å få norske helsemyndigheter til å godkjenne akupunktørene som helsearbeidere. Den siste søknaden ble sendt i februar 2020, og vi venter i spenning på avgjørelsen som kommer i løpet av denne høsten. Siden tittelen «Akupunktør» i skrivende stund fremdeles ikke er beskyttet, er det heller ikke noe krav til hvem som kan begynne med «nålebehandling». Vi anbefaler sterkt at du søker etter en akupunktør som er medlem av Akupunkturforeningen. Da er du sikret av vedkommende har gjennomgått en grundig , 4-års utdannelse på bachelornivå, og har grundige kunnskaper innenfor basalfag som anatomi og sykdomslære. Du finner en oversikt på akupunktur.no.
Velkommen til trygg behandling!
For deg som vil lese litt mer:
– Nyere amerikanske retningslinjer anbefaler akupunktur ved lave korsryggsmerter:
https://www.acponline.org/acp-newsroom/american-college-of-physicians-issues-guideline-for-treating-nonradicular-low-back-pain
– https://www.nhs.uk/news/medical-practice/experts-debate-whether-acupuncture-can-relieve-chronic-pain/
– http://afpa.ie/research/new-nice-guidelines-low-back-pain/

Med hilsen akupunktør Katrine Kirkhorn, på vegne av Akupunkturforeningen.

Ryggforeningen introduserer Bedriftsmedlemsskap

 

BEDRIFTSMEDLEMSKAP – 800 KR I ÅRET

Gjennom bedriftsmedlemskap støtter dere Ryggforeningens arbeid med å spre mer kunnskap om rygglidelser og behandling, mer forskning på muskelskjelettfeltet, og bidrar til at Ryggforeningen fortsatt kan være her som en ressurs for pasienter og pårørende.

Meld dere inn her eller kontakt Ryggforeningens kontor på telefon 69 26 87 00.

 

Støtteerklæring – Ryggforeningen støtter alle behandlere og terapeuter i Norge

Støtteerklæring

Ryggforeningen i Norge ber myndighetene om, i den grad det er mulig av smittevernhensyn, å prioritere å åpne opp i helsesektoren før man lemper på restriksjoner som går mer utover «luksus» enn helse.
 
For mange personer med muskel- og skjelett lidelser dreier det seg ikke om bagatell artede tilstander. Muskel- og skjelettpasienter som ikke får hjelp på et tidlig stadium i sin sykemelding, har stor sjanse for å havne i et kronifisert forløp, og deretter uførhet. Mange i helsevesenet trenger også behandlere for å kunne stå i den krevende arbeidssituasjonen de har nå.

Det er med stor bekymring vi registrerer at mange av våre medlemmers behandlere står i fare for konkurs som følge av manglende omsetning etter myndighetenes stengningsvedtak 16. mars 2020.

Jo lengre vedtaket varer, desto større er sannsynligheten for mange konkurser. Ryggforeningen oppfordrer på det sterkeste til at Stortingets krisetiltak må ta hensyn til at klinikkene har store løpende utgifter. Disse må først dekkes for at virksomhetene i det hele tatt kan bestå.

Ryggforeningens medlemmer er avhengige av at alle behandlere kommer seg helskinnet økonomisk igjennom denne krisen vi er inne i.  Med avbrudd og midlertidig stans av behandlingstimer, vil pågangen og behovet være desto større når pandemien går inn i en roligere fase, og det igjen vil være mulig å komme seg til behandlerne sine.

Vi oppfordrer myndighetene til å legge til rette for at disse yrkesgruppene overlever krisen økonomisk, og at de vil få tilbud om krisepakker på lik linje med andre foretak.

 

Vi oppfordrer også myndighetene til å legge til rette for at behandlerprofesjonene kan få refusjoner for videokonsultasjoner i denne perioden.  

Med vennlig hilsen

Ryggforeningen i Norge
www.ryggforeningen.no


Ryggforeningen i Norge er en landsdekkende pasient- og brukerforening for mennesker med ryggplager, deres pårørende samt fagfolk og andre interesserte. Foreningen ble startet 30.04.1994 og er blitt drevet fram av frivillige ildsjeler og drives fortsatt av frivillige ildsjeler og sentrale tillitsvalgte. Ryggforeningen i Norge skal være en aktiv pådriver for en bedre rygghelse. 

Bli medlem – Medlemsskjema

Funkis

Gledelig nyhet fra Funkis til alle Ryggforenings studieledere

Kunnskapsdepartementet har gjort unntak i forskriften og åpner midlertidig opp for økt bruk av nettbaserte kurs. Samtidig senker de minimumskravet fra 8 til 4 kurstimer. Etter møter med Voksenopplæringsforbundet (Vofo) og i lys av smittefaren med koronaviruset, ser departementet behovet for å tenke nytt rundt hvordan kurs framover skal avholdes i praksis.

Kilde: Funkis.no

Tilskudd til nettkurs

24. mars 2020 fjernet departementet kravet om at hoveddelen av et kurs må bestå av fysiske samlinger. Kursvirksomhet kan nå foregå på nett, og slike kurs kan også få tilskudd etter voksenopplæringsloven. Departementet vi presisere at selv om det åpnes opp for at kurs kan gjennomføres ved elektronisk kommunikasjon, så er det fortsatt et krav til samtidighet. Med dette menes at rene nettbaserte kurs som ikke har kommunikasjon med lærer, veileder eller andre kursdeltagere, ikke vil kunne telle med i tilskuddsgrunnlaget.

Takker studieforbundene

Departementet retter samtidig en stor takk til studieforbundene, som i en vanskelig tid med virusutbrudd og stengte samfunnsinstitusjoner og tilbud, gjør en stor innsats for å sørge for at det opprettholdes et best mulig kompetansetilbud til befolkningen.

Minimum antall timer reduseres fra 8 til 4

Videre reduseres minimumskravet fra 8 til 4 timer. Dette vil gi studieforbundene større mulighet til å opprettholde volumet på aktiviteten. Videre kan det være enklere å tilby nettbaserte kurs med en varighet på fire timer.

Studieforbundet Funkis kaster seg i disse dager rundt for å få til et godt tilbud om nettbaserte kurs. Vi kommer tilbake til hvordan dette skal rapporteres inn i KursAdmin, og om det blir eventuelle endringer i studieplanene.


 

FunkisStudieforbundet Funkis ble stiftet i 1994 som en paraplyorganisasjon for funksjonshemmedes organisasjoner, mennesker med nedsatt funksjonsevne og deres pårørende. Funkis er i dag et av landets største studieforbund med voksenopplæring som hovedformål. Vi fordeler statlige voksenopplæringsmidler til medlemmer som driver kursvirksomhet utenfor det formelle utdanningssystemet.

Hjemmeside: https://funkis.no

Trenger du advokatbistand?

Som medlem i Ryggforeningen får du en sterkt rabattert timespris.

Vi er inne i en tid hvor mange funksjoner er stengt ned, og hvor deler av Norge går litt saktere enn ellers. Dessverre er det også mange som kommer i en kritisk situasjon eller trenger behandling på sykehus grunnet Covid-19.

Advisio Advokat hadde allerede før corona-restriksjonene etablert gode løsninger for elektronisk kommunikasjon, både internt og eksternt. Vi har teknologi for å ha videosamtaler med klienter, samarbeidspartnere og hverandre. Utover dette arbeider vi i stor grad elektronisk, og vår bedrift er derfor blant de heldige som ikke har hatt behov for å legge om så mye i den daglige driften. De fleste ansatte er på hjemmekontor, og dette fungerer etter forholdene meget godt. Så lenge någjeldende smittevernråd gjelder, vil vi imidlertid ikke avtale fysiske klientmøter.

Vi er oppmerksomme på at mange i denne tiden kan ha behov for hjelp med utfordringer som følge av Covid-19, og noen av disse vil være juridiske spørsmål.

Som medlem av Ryggforeningen har du tilgang til en gratis samtale med advokat på opptil 90 minutter. Gjennom dette kan du få råd og veiledning fra advokat, drøfte utfordringer og avklare eventuelt behov for videre bistand. Aktuelle temaer kan være trygd, arbeidsliv, pasientskade eller andre ting. Vi er klare til å ta imot henvendelser fra medlemmene og har ikke redusert åpningstid.

Dersom man trenger ytterligere bistand, har man en sterkt rabattert timepris på denne. Timeprisen for 2020 er kr 1.575,- inkludert mva., som representerer en rabatt på over 50 prosent i henhold til våre ordinære priser.

Man kan komme i kontakt med oss ved å sende en e-post til advokat@advisioadvokat.no eller ringe oss på 97 77 25 00.

Hjemmeside: Olav Lægreid, Advisio Advokat As – www.tryggadvokat.no
E-post: olav@tryggadvokat.no

Vennlig hilsen
Advisio Advokat AS
Olav Lægreid
advokat

 


www.advisioadvokat.no
Besøksadresse: Lille Grensen 7, inngang Arbeidergaten
Postadresse: Postboks 7052 St. Olavs plass – 0130 OSLO
Telefon: +47 97 77 25 00

Advisio Advokat AS eies og drives av advokat Olav Lægreid, som har lang erfaring med helserelatert jus. Ved siden av å praktisere som advokat, er han tilknyttet Det juridiske fakultet ved UiO, som sensor og veileder på mastergradsoppgaver i trygderett samt familie- og arverett. Han er også medlem av Advokatforeningens lovutvalg for veldferdsrett. Lægreid har tidligere hatt dømmende stilling ved Trygderetten, og han har publisert flere juridiske fagartikler om helserelatert jus, arverett og forsikring.


Ryggforeningen i Norge er en landsdekkende pasient- og brukerforening for mennesker med ryggplager, deres pårørende samt fagfolk og andre interesserte.

Ønsker du å bli medlem i Ryggforeningen i Norge? Trykk under.

Bli medlem – Medlemsskjema

Trenger du et sosialt ryggnettverk i disse Koronavirustider?

Koronaviruset og myndighetenes tiltak og anbefalinger bidrar til isolasjon for oss alle. Ønsker du noen å utveksle erfaringer med, og være med i et fellesskap, så har Ryggforeningen mange nettkanaler.  Ble operasjonen din utsatt? Er timene dine hos din behandler eller treningsgrupper utsatt på ubestemt tid? Skulle du vært på rehabilitering? Ønsker du tips til hvordan takle hverdagen med dine rygg- og nakkeproblemer? Hvorfor ikke sjekke ut noen av facebookgruppene våre? Noen er organisert etter avdeling, noen etter diagnose. Det finnes også masse nyttig informasjon på hjemmesiden vår.

Her finner du en oversikt over våre nettsteder og sosiale kanaler

Ryggforeningens nasjonale nettkanaler:

Hjemmeside: ryggforeningen.no

Facebookside: https://www.facebook.com/ryggforeningeninorge/

Instagram: https://www.instagram.com/ryggforeningen/

Twitter: https://twitter.com/ryggforeningen

Tags: #ryggforeningen #ryggforeningeninorge

Ryggforenings diagnosegrupper

Spinal stenosegruppa

Hjemmeside: https://ryggforeningen.no/diagnosegruppe-spinal-stenose

Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/131617384108793/

Skoliosegruppa

Hjemmeside: https://ryggforeningen.no/diagnosegruppe-skoliose/

Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/skoliosegruppa/

Facebookgruppe for unge: https://www.facebook.com/groups/1580875528666789/

Modicgruppa

Hjemmeside: https://ryggforeningen.no/diagnosegruppe-modic/

Facebookside: https://www.facebook.com/modicgruppa

Ryggforenings lokale avdeling

Avdeling Trøndelag

Hjemmeside: https://ryggforeningen.no/avdeling-trondelag/

Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/RiNTrondelag/

Avdeling Hordaland

Hjemmeside: https://ryggforeningen.no/avdeling-hordaland/

Facebookgruppe: https://www.facebook.com/RyggforeningenHordalandFylkeslag/

Avdeling Rogaland

Hjemmeside: https://ryggforeningen.no/avdeling-rogaland/

Facebookgruppe: https://www.facebook.com/ryggforeningen.rogaland/

Avdeling Østfold

Hjemmeside: https://ryggforeningen.no/avdeling-ostfold/

Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/rinostfold

Avdeling Drammen og omegn

Hjemmeside: https://ryggforeningen.no/avdeling-drammen-og-omegn/

Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/RiNDrammenogOmegn/

Facebookside: https://www.facebook.com/RiNdrammenogomegn/

Avdeling Øvre Romerike

Hjemmeside: https://ryggforeningen.no/avdeling-ovre-romerike/

Avdeling MjøsRygg, Hedmark og oppland

Hjemmeside: https://ryggforeningen.no/avdeling-hedmark-og-oppland/

Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/RiNhedmarkoppland/

Avdeling Sunnmøre

Hjemmeside: https://ryggforeningen.no/avdeling-sunnmore/

Facebookgruppe: https://www.facebook.com/RINsunnmore/

Avdeling Nedre Romerike

Hjemmeside: https://ryggforeningen.no/avdeling-nedre-romerike/

Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/RiNNedreRomerike/

Avdeling Nordmøre og Romsdal

Hjemmeside: https://ryggforeningen.no/avdeling-nordmore-og-romsdal/

Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/RiNnordmoreromsdal/

Facebookside: https://www.facebook.com/RiNnordmoreromsdal-110068230357209/

Avdeling Elverum og Omegn

Hjemmeside: https://ryggforeningen.no/avdeling-elverum-og-omegn/

Avdeling Oslo og Akershus (RiOA)

Hjemmeside: https://ryggforeningen.no/avdeling-oslo-og-akershus/

Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/1540253532950080/


Ryggforeningen i Norge er en landsdekkende pasient- og brukerforening for mennesker med ryggplager, deres pårørende samt fagfolk og andre interesserte. Foreningen ble startet 30.04.1994 og er blitt drevet fram av frivillige ildsjeler og drives fortsatt av frivillige ildsjeler og sentrale tillitsvalgte. Ryggforeningen i Norge skal være en aktiv pådriver for en bedre rygghelse.

Ønsker du å bli medlem i Ryggforeningen i Norge? Trykk under.

Bli medlem – Medlemsskjema

 

TAGS: #ryggforeningen #ryggforeningeninorge #RiN

Pressemelding: Like resultater etter ryggkirurgi i private og offentlige sykehus

Pasienter som blir operert på offentlige sykehus for skiveprolaps i korsryggen har tilsvarende resultater ett år etter kirurgi som pasienter operert på private sykehus. Dette ifølge en stor norsk studie publisert i tidsskriftet Acta Neurochirurgica.

Skiveprolaps i korsryggen er den vanligste årsaken til isjias. For de fleste pasienter med isjias er det naturlige forløpet gunstig, og kirurgisk behandling tilbys vanligvis til pasienter med uutholdelige smerter, vedvarende smerter eller akutte alvorlige lammelser. Prolapskirurgi i korsryggen er likevel svært vanlig og det gjennomføres sirka 2000 slike inngrep i Norge årlig.

Studien er en del av doktorgradsarbeidet til lege- og forskerlinjestudent Mattis A. Madsbu (28) ved NTNU i Trondheim. Veileder for Madsbu er overlege Sasha Gulati ved Nevrokirurgisk avdeling og Nasjonal kompetansetjeneste for rygg- og nakkekirurgi, St.Olavs Hospital.

Forskningsgruppen sammenlignet pasient- og kirurgrapporterte resultater etter prolapskirurgi for 1728 pasienter operert ved private sykehus og 3493 pasienter fra offentlig sykehus. Tallene er hentet fra Norsk kvalitetsregister for ryggkirurgi, og forfatterne konkluderer med at behandlingsresultatene er like i privat og offentlig sektor.

Det er ofte høy temperatur i politiske debatter om hvordan norsk helsevesen skal organiseres, og dette gjelder spesielt rollen til private aktører. Debattene er ofte styrt av følelser og verdisyn, og det har vært lite evidens å vise til. ”Dette er en av svært få studier som sammenligner resultater mellom private og offentlige sykehus. Selv med langt flere pasienter med høy alder og alvorlige tilleggssykdommer, var resultatene i offentlig sektor like gode”, sier Madsbu.

”Pasientene ble håndtert mer effektivt i det private med kortere innleggelser, og det offentlige bør vurdere å øke dagkirurgisk virksomhet for pasienter som har god nok helse til dette. Til nå har ikke det offentlige finansieringssystemet lagt til rette for dette”, sier Gulati.

Lenke til artikkelen: link.springer.com/article/10.1007/s00701-019-04195-7


Isjias er vanligste årsak til operasjon i ryggen. Pasientene er som regel plaget med smerter i ett eller begge ben. I tillegg foreligger også ofte korsryggssmerter. Tilstanden skyldes oftest en lumbal skiveprolaps som klemmer på en eller flere nerverøtter. Det er viktig med forskning for å avklare hva som er optimal kirurgisk håndtering av tilstanden og hvilke faktorer som påvirker behandlingsresultater.

Kilde: stolav.no

Ryggbloggen – “Ryggsmerter” (din veiledning) fra det offentlige nettstedet helsenorge.no

De fleste av oss får ryggsmerter en eller annen gang i livet. Å holde seg aktiv er et viktig tiltak for å bli bedre. Passivitet kan forverre plagene. Slik starter helsenorge.no sin forklaring hva de anbefaler hvis du får ryggsmerter. Her finner man en grei oversikt over tiltak man selv kan gjøre, slik at man kan komme fort igang så man ikke blir passiv og ryggsmertene forverres. Denne informasjonen er laget for å gi deg generell kunnskap. Det er ingen erstatning for undersøkelse eller behandling hos helsepersonell.

Kilde: helsenorge.no/sykdom/muskel-og-skjelett/ryggsmerter
Innhold: Helsebiblioteket.no i Folkehelseinstituttet/BMJ

Tema som blir tatt opp:

  • Symptomer på ryggsmerter
  • Behandling av ryggsmerter
  • Smert​estillende
  • Manipulas​jon av ry​​ggraden​
  • Andre beh​andling​​​sformer
  • Hvordan går det med meg?

Link til helsenorge.no sin artikkel: helsenorge.no/sykdom/muskel-og-skjelett/ryggsmerter

Informasjonen på helsenorge.no er levert av ulike organisasjoner i helsesektoren og er laget for å gi deg generell kunnskap. Det er ingen erstatning for undersøkelse eller behandling hos helsepersonell. Dersom du er syk eller trenger medisinsk hjelp av andre grunner, bør du oppsøke fastlegen. Når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente – ring legevaktnummer 116 117. Ring 113 når det er akutt og står om liv.


Trenger du noen å snakke “Ryggsmerter” med?

Ryggforeningen i Norge har et bredt nettverk av Likepersoner som gjerne ta en prat med deg. En Likeperson er ikke en fagperson, men en som selv har erfaringer som pårørende, og har fått opplæring i det å være likeperson. Alle våre likepersoner har taushetsplikt.
Kontakt vår Likeperson-telefonen eller epost, så videreformidler vi din henvendelse til rett diagnose eller lokalavdeling. Du kan også kontakte leder i Ryggforeningens avdelinger hvis du ønsker å snakke med en likeperson som bor nær deg.

Likeperson telefon: 911 74 174
Likeperson epost: likeperson@ryggforeningen.mysites.io

 

Ryggforeningen – Likepersoner

Rull til toppen