Kontroll- og konstitusjonskomiteen slutter seg til kritikken og anbefalingene

 

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget har behandlet Riksrevisjonens rapport om rehabilitering i helse- og omsorgstjenesten, og konklusjonen i innstillingen deres er:

 • Mange pasienter får ikke de rehabiliteringstjenestene de har behov for av kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
 • Samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten fungerer flere steder ikke til det beste for pasientene.
 • Der det er svakheter i rehabiliteringstjenestene, får dette store konsekvenser for pasientenes helse, arbeidsevne, familieliv og fritid.
 • Styringen av rehabiliteringstjenestene er mangelfull på alle nivåer.

Komiteen slutter seg til Riksrevisjonens kritikk:

«Det er kritikkverdig at Helse- og omsorgsdepartementet ikke har iverksatt tilstrekkelige tiltak for å sørge for at pasienter får de rehabiliteringstjenestene de har behov for.»

 

Komiteen slutter seg også til Riksrevisjonens anbefalinger:

Riksrevisjonene anbefaler at departementet

 • bidrar til å legge bedre til rette for samhandling mellom aktørene slik at pasientene med behov for rehabilitering får helhetlige pasientforløp
 • tydeliggjør oppgave- og ansvarsfordelingen mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten og avklarer hvordan spesialisthelsetjenesten skal innrette sitt rehabiliteringstilbud hvis kommunene ikke har den nødvendige kompetansen og kapasiteten de skal ha
 • setter tydeligere krav til hvordan og når det skal foreligge nødvendige data til hjelp i tjenestenes arbeid med å planlegge og forbedre sine rehabiliteringstjenester

Riksrevisjonen anbefaler at Helse- og omsorgsdepartementet bidrar til å styrke kommunenes arbeid med rehabilitering. Dette innebærer blant annet å

 • vurdere hvordan staten bedre kan understøtte kommunenes arbeid med å sikre lovpålagt kompetanse

Riksrevisjonen anbefaler at Helse- og omsorgsdepartementet tydeliggjør overfor de regionale helseforetakene at de skal sørge for at

 • alle pasienter som har rett til spesialisert rehabilitering, får det
 • bruken av de private rehabiliteringsinstitusjoner tar høyde for at ny og bedre praksis tas i bruk
 • de koordinerende enhetene i helseforetakene styrkes på en slik måte at de fungerer etter hensikten»

Kilde: Dagens Medisin

Skroll til toppen