Ryggforeningen kan bistå i søknadsprosessen for Uvidet TT-Ordning

Med bakgrunn i uttalelsen fra departementet ønsker Ryggforeningen i Norge, å invitere personer med behov for utvidet TT-ordning om å ta kontakt med oss. Ryggforeningen vil da kunne bistå i søknadsprosessen. Utvidet TT-ordning er et statlig tilskudd til brukere med særlig behov og gir mulighet for inntil 200 fritidsreiser i året.

RiN-hjelp-utvidet-TT-ordning-A4-01-web

Det er fylkene som administrerer ordningen. I utgangspunktet har det blitt annonsert at utvidet TT-ordning bare skal gjelde for blinde/svaksynte og rullestolbrukere. Men i en klagesak som ble behandlet av likestillings- og diskrimineringsnemnda har nemnda konkludert med at det er brudd på diskriminerings- og tilgjengelighetsloven å favorisere noen grupper av funksjonshemmede i forhold til andre med like store behov for transport. Personen som fikk medhold i nemnda hadde en rygglidelse som medførte alvorlig sittehemning.

Ryggforeningen har vært i kontakt med Samferdselsdepartementet og fått bekreftet at de anerkjenner vedtaket i nemnda. De skriver følgende i brev til Ryggforeningen av 28. nov. 2019: ”Som dere er kjent med, åpner departementet for at også andre med særskilte behov, som ikke er rullestolbrukere eller blinde/svaksynte, kan søke om utvidet TT-kvote og bli vurdert på individuelt grunnlag.”

Aktuelle søkere vil være personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne ikke er i stand til å benytte offentlige transportmidler. Den nedsatte funksjonsevnen skal ha en varighet på minst 2 år.

Foreløpig er ikke ordningen landsdekkende. Personer som ønsker å søke må derfor være bosatt i et av følgende fylker(etter gammel fylkesstruktur): Finnmark, Troms, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Telemark, Hedmark, Oppland, Aust-Agder, Østfold, Vestfold.

Kontakt Ryggforeningen på tlf 69 26 87 00 eller kontaktperson Geir Sigurd Henriksen på e-post geir.sigurd.henriksen@gmail.com eller mobil 909 61 842.

Bli medlem – Medlemsskjema

Ryggforeningen kan bistå i søknadsprosessen for Uvidet TT-Ordning Read More »