«Vi kan rygg», sier leder i Norsk Kiropraktorforening, Espen Ohren

Ryggstøttens redaktør Eli Steen har bedt Espen Ohren, styreleder i Norsk Kiropraktorforening, om å si noe om hvorfor vi skal oppsøke kiropraktor når ryggen streiker. Smerter i ryggen kan være særdeles smertefullt og invalidiserende. Dette vet pasienten som lever med smerter og utfordringer knyttet til dette – og dette vet kiropraktoren som møter disse pasientene daglig.

Kiropraktoren – ditt første stoppested med ryggplager

Smerter i ryggen kan være særdeles smertefullt og invalidiserende. Dette vet pasienten som lever med smerter og utfordringer knyttet til dette – og dette vet kiropraktoren som møter disse pasientene daglig.

Hva kan årsaken være?

Dette er selvfølgelig komplekst. Ingens plage eller smerte er lik – like mye som ingens liv er likt. Det handler ikke kun om å behandle en smerte eller en tilstand. Det handler om å finne riktig diagnose, tilpasset behandling og om å gi deg verktøyene til å hjelpe deg selv videre til en bedre hverdag. Rygg-smerter omtales ofte som «spesifikke» eller «uspesifikke », men for den det gjelder er smerten helt reell og spesifikk. Det er med denne bakgrunnen at det er viktig å ta i bruk spesialisert kompetanse allerede i førstelinjetjenesten for utredningen og koordinatorrollen.

Spesialisert utdanning

Kiropraktoren utreder, diagnostiserer, behandler og koordinerer i primærhelsetjenesten. Med allmenn helsekompetanse og videre spisskompetanse på muskelskjeletthelse gjennom normalt sett et 6-årig utdanningsløp (inkludert 1 års turnustjeneste) er kiropraktorutdanningen målrettet for oppgaven som primærkontakt (den første du oppsøker) for smerter og plager i muskelog skjelettsystemet – inkludert ryggplager.

Rettigheter

Kiropraktorer er i Norge offentlig godkjent, autorisert helsepersonell, der pasienter kan oppsøke kiropraktoren uten legehenvisning og få refundert deler av konsultasjonskostnadene av HELFO. Kiropraktoren kan i tillegg henvise videre dersom utvidede undersøkelser bør tas for å finne evt. underliggende årsaker til plagene. Disse undersøkelsene kan være bilder av ryggen (MR/CT/røntgen), videre utredning hos ortoped eller nevrolog eller til sykehusundersøkelser eller rehabiliteringsopphold. På bakgrunn av plagene kan også kiropraktoren sykmelde pasienten i inntil 12 uker.

Pakkeforløp

Kiropraktorer forstår ryggplager. Derfor vet vi også hvor frustrerende det kan være å gå med slike plager i lang tid – ofte uten å vite hva som ligger til grunn for dem. Av den årsak er kort ventetid ofte nøkkelen til å få bukt med både engstelsen, frustrasjonen og ofte selve smertene. Kiropraktorene har kort ventetid og følger de siste retningslinjer for helsetjenesten på muskelskjeletthelsefeltet. I tillegg har kiropraktorene innført pakkeforløp på deler av tjenesten.

For ryggplager har vi to pakkeforløp.

UKRUS (Utvidet Korsrygg Undersøkelse):

Her benytter kiropraktoren et standardisert undersøkelsesoppsett for å avdekke årsaken til plagen. Ved å bruke et slikt standardisert opplegg vil kiropraktoren finne årsak til smerte og funksjonstap raskt og kan umiddelbart starte behandling, eller henvise videre til korrekt instans for enten videre utredning eller annen behandling.

Prolapsforløp:

Dersom sykehistorie og undersøkelse avdekker smerter som stammer fra skiveprolaps i ryggen, har vi et tilpasset pakkeforløp vi benytter. Dette innebærer oppfølging med faste konsultasjoner over en gitt tidsperiode, sammen med råd, veiledning og behandling. Vi sender tilbakemeldinger til fastlege fortløpende for best mulig samhandling for pasienten. Nyere forskning viser god og ofte rask bedring og pasientene rapporterer trygghet ved å bli ivaretatt under en svært smertefull og usikker tid i livet.

Koordinator

For pasienter med muskel- og skjelettplager kan kiropraktoren være mye mer enn en behandler. I tillegg til at du blir lyttet til og undersøkt grundig, kan vi koordinere videre tiltak som er aktuelle for deg og din helsesituasjon. Vi vet at det gir trygghet i å bli ivaretatt på ett sted, der man finner god kompetanse og det blir satt av godt med tid.

Kiropraktoren

 • Er offentlig autorisert helsepersonell
 • Primærkontakt i helsevesenet
 • Har normalt 6 års utdanning fra internasjonale universiteter (inkludert 1 års turnustjeneste i Norge)
 • Har henvisningsrett
 • Har sykmeldingsrett
 • Er koordinator i helsetjenesten vedr. undersøkelse, behandling, rehabilitering
 • Er koordinator for pasienten overfor NAV, HELFO vedr. muskelskjeletthelse (ofte sammen med lege)
 • Kiropraktorpasienter får offentlig refusjon for behandling gjennom HELFO
 • Tid under konsultasjon blir satt av for komplekse tilstander
 • Kiropraktorer gir individuelt tilpasset behandling til pasient eller årsak
 • Kiropraktikk er dokumentert som en trygg behandlingsform

Aktuelle linker

 

 

«Vi kan rygg», sier leder i Norsk Kiropraktorforening, Espen Ohren Read More »