Muskelskjelettsatsingen (MUSS)

Ryggforeningen i Norge er medlem av Muskelskjelettsatsingen (MUSS) som er en nasjonal forskningssatsing innen muskelskjeletthelse etablert i regi av Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG). Ansvarlig samarbeidsorgan er Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo.

Muss

Muskelskjelettsatsingen er organisert som et nettverk av forskningsmiljøer, et koordinerende forskningsmiljø, samt et fagråd med brukerrepresentanter. Forskningsnettverkene er sammensatt av forskere med ulik fagbakgrunn og fra ulike miljøer; fra universitetssykehus, lokale sykehus, primærhelsetjenesten, universiteter og høgskoler i flere av helseregionene.

Fagrådet er sammensatt av representanter for samarbeidsorganene i de fire helseregionene, representanter fra Folkehelseinstituttet og Norges forskningsråd, representanter for de ulike fagmiljøene, koordinerende forskningsmiljø og brukerrepresentanter. Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) ved Oslo Universitetssykehus (OUS) er det koordinerende forskningsmiljøet for satsingen.

Link til deres hjemmeside: www.muss.no
Link til deres Facebookside: www.facebook.com/MUSSnorge

Skroll til toppen