Frykter dårligere rehabiliteringstilbud

Et titalls pasientforeninger og rehabiliteringssteder sendte i slutten av september et opprop der de roper et kraftig varsko mot Helse Sør-Øst sin (HSØ) plan om å redusere rehabiliteringstilbudet.

Flere oppgaver skal overføres til kommunene. Kartleggingspoliklinikker på sykehus skal kartlegge behovet for rehabilitering, og fungere som rådgivere og opplæringsinstanser for kommunene. Brukerorganisasjonene skriver i oppropet at denne piloten fra HSØ vil bety «En drastisk innskrenking og uthaling av ventetid for en meget kompleks pasientgruppe som har få/ingen tilbud i dag.

Rett til rehabilitering

Forskrift om rehabilitering, habilitering og individuell plan gir befolkningen rett til rehabilitering, forutsatt behov og at prioriteringskriterier (alvor, nytte og kostnadseffektivitet) er oppfylt. Både helseforetak og kommuner har «et sørge for ansvar» for kartlegging av behov for rehabilitering og for å tilby rehabiliteringstjenester gjennom hhv spesialisthelsetjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven. Om du har langvarig muskel – og skjelettlidelse, kan du ha rett til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Halvparten av rehabiliteringen i spesialisthelsetjenesten, skjer i dag i regi av private aktører gjennom avtaler med helseforetakene. Kriterier for rett til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten er tapt funksjon og behov for samtidig tverrfaglig hjelp for å opprettholde eller gjenvinne funksjon og deltagelse. Trenger du bare hjelp fra en fysioterapeut, så blir du henvist til en fysioterapeut, og ikke til en rehabiliteringsinstitusjon. Tapet av funksjon må være alvorlig (og det er det siden halvparten av all uførhet i Norge i dag skyldes nettopp muskel- og skjelettsykdommer), behandlingen må være nyttig, og hold deg fast – den må være kostnadseffektiv. – Vi har forskning som viser at rehabilitering er like vellykket eller bedre enn kirurgi for et utvalg ryggpasienter. Den pågående Lifehab- studien sammenlikner tverrfaglig rehabilitering og avstivningsoparasjoner for pasientgruppen med degenerativ skivelidelse. Studien inkluderer pasienter fra OUS, Drammen, St. Olavs, Haukeland, A-hus og oss i Unicare. Det blir interessant å se nærmere på hvilke pasienter som har mest nytte av rehabilitering, og hvem som bør opereres, sier lege Siri Kolflaath.

For å lese resten av dette innlegget, så finner du det i vårt siste medlemsblad som er sendt ut til våre medlemmer.

Er du ikke medlem, men ønsker å bli det kan du klikke her

Skroll til toppen