Arbeidstilsynet vil forebygge arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager

AV ARBEIDSTILSYNETS ARBEIDSGRUPPE FOR EU-OSHA-KAMPANJEN

Smerter i muskler og skjelett er den vanligste årsaken til sykefravær. Hele tre av fem av de som oppgir at de har muskel- og skjelettplager i Norge, oppgir at fraværet eller helseplagene skyldes forhold på arbeidsplassen. Arbeidsplassen er derfor en viktig arena for forebygging.

Muskel- og skjelettplager kan ha mange årsaker

Det er godt dokumentert at arbeidsmiljø har tett sammenheng med – og kan være årsaken til – muskel- og skjelettplager.

Tradisjonelt forbindes ofte arbeids- relaterte muskel- og skjelettplager med tunge løft og ensidige bevegelser, altså de ergonomiske faktorene, men i tillegg til dette har organisatoriske og psykososi- ale faktorer også stor betydning.

Forskning viser at ansatte som opplever høye krav, men liten mulighet til å påvirke egen arbeidssituasjon, oftere har smerter i ryggen. Ansatte som stadig opplever uklare forventnin- ger til arbeidet, eller får motstri- dene krav fra ulike personer, har økt risiko for både rygg- og nakkeplager. Derimot kan et godt arbeidsmiljø gi mindre risiko for å utvikle slike plager når ansatte har mulighet til å påvirke arbeidshver- dagen sin, opplever rettferdige ledere og har en forutsigbar arbeidssituasjon.

– Virksomheten skal kartlegge alle faktorer i et arbeidsmiljø som kan gi og forverre muskel- og skjelett- plager. Og det er svært viktig å ta med de ansatte på råd; tillitsvalgte og verneombud kjenner den daglige driften, vet «hvor skoen trykker» og kan komme med forslag til forbedringer, sier Edle Utaaker. Hun er nasjonal koordina- tor i Arbeidstilsynet for tilsyn med forebygging av muskel- og skjelettplager.

Jobb forebyggende med arbeidsmiljøet

For å kunne forebygge arbeidsrela- terte muskel- og skjelettplager må virksomhetene jobbe kunnskaps- basert og rette oppmerksomheten mot de faktorene i arbeidsmiljøet som har størst betydning for sykefravær og frafall. På nettsiden Arbeidsmiljøportalen.no finner virksomhetene både kunnskap og verktøy til å kunne jobbe med å forbedre arbeidsmiljøet. Arbeids- miljøportalen er utviklet av Arbeidstilsynet, STAMI, NAV og Petroleumtilsynet og er et av virkemidlene i IA-avtalen.

– Arbeidsmiljøportalen retter oppmerksomheten mot faktorer i arbeidet som har betydning for muskel- og skjelettplager. Den kan hjelpe arbeidsgivere å jobbe systematisk og forebyggende, sier Utaaker.

Muskel- og skjelettplager er en av Arbeidstilsynets prioriterte aktiviteter for 2022

Gjennom både tilsyn og veiledning vil Arbeidstilsynet bidra til at virksomhetene får mer kunnskap om hva som kan forårsake og forverre muskel- og skjelettplager, og hvordan virksomhetene kan forebygge slike plager.

Vi retter tilsyn og veiledning mot forholdene i arbeidslivet som gir særlig risiko for muskel- og skjelettplager og mot bransjene som har høy forekomst av slike plager.

Bli medlem for å lese resten av saken.
Trykk her for å bli medlem.
Rull til toppen