KURS: SUBAKUTTE RYGGPASIENTER

Ryggproblem eller smerteproblem? Smertebehandlere underviser ryggbehandlere

Målgruppe: Behandlere som møter subakutte ryggpasienter: Leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, kiropraktorer, osteopater, naprapater, sykepleiere m.fl.

Smerter er hovedsymptomet ved rygglidelser. På tross av dette møter ryggpasienter oftest smertefaglig kompetanse først på «endestasjonen», etter år, når de er oppgitt av ryggbehandlerne. Vi erfarer at det smertefaglige miljøet kan tilføre viktig kompetanse, både diagnostisk og terapeutisk, tidligere i forløpet. Dette handler om å avdekke og hindre smerteutvikling og kronifisering hos sårbare individer. Smerteforskning tyder på at man bør intervenere i subakutt fase (4 uker til 6 mnd.).

To erfarne spesialister i anestesiologi og smertebehandling vil undervise i smertepatologi, diagnostikk og optimal behandling av ryggpasienter i subakutt fase.

1-dagskurs lø. 28 sept. i Oslo (maks 30 deltagere).

10 timer 1:1 undervisning i klinikk, oktober 2024 – april 2025 (maks 9 deltagere)

Bakgrunn for prosjektet

Man kan snakke om en behandlingsrekkefølge for ryggpasienter. Smerteklinikker utgjør ofte endestasjonen, når pasientene, etter år, er oppgitt av ryggbehandlerne. Prosjektleder i Ryggforeningen, Geir Sigurd Henriksen, har de siste 3 årene arbeidet for å se om det smertefaglige miljøet kan tilføre kompetanse til andre fagmiljøer, både diagnostisk og terapeutisk, tidligere i pasientforløpet.

Som prosjektleder har jeg fått med meg 2 meget erfarne behandlere: Henrik Högström og Ellen Nergård Thompson. Jeg har hatt dialog med Henrik om temaene for dette prosjektet over de siste tre årene. Han er spesialist i anestesiologi og smertebehandling og har mer enn 40 års erfaring i behandling av ryggpasienter med komplekse smertetilstander. Kontakten med Ellen oppstod som følge av en debattartikkel jeg hadde på trykk i legetidsskriftet, desember 2023, med tittelen; Ryggproblem eller smerteproblem? . I etterkant fikk jeg en begeistret henvendelse fra Ellen. Hun er også spesialist i anestesiologi og smertebehandling med 40 års erfaring. Hun har arbeidet i Canada størstedelen av sitt yrkesliv, men er nå bosatt i Grimstad. Ellen var sentral i gjennomføring av et prosjekt ved universitetssykehuset i Ottawa, Canada 2005-07, der man hadde et tverrfaglig team som behandlet subakutte ryggsmerter (sykemeldt 8- 26 uker) for å hindre videre smerteutvikling og kronifisering. Man utviklet en behandlingsrekkefølge som skulle sikre riktig behandling til riktig tid. Målet var å stoppe fysiske endringer i nervesystemet som kan føre til kroniske smerter. Resultatene antydet at optimal smertebehandling kan forhindre utvikling av kroniske smerter hos subakutte ryggpasienter.

Kursinnhold

Det gjennomføres 1-dags kurs i diagnostikk og optimal smertebehandling av subakutte (4-26 uker) ryggpasienter. Deretter undervisning på 1:1 basis i klinikker for en utvalgt gruppe behandlere.

Temaer i kurs/opplæring:

– Kunnskap om smertepatofysiologi; hvordan ubehandla/underbehandla smerter kan forårsake endringer i sentralnervesystemet dersom de får vedvare og føre til kroniske behandlingsresistente smerter.

– Behandlingsalgoritme etter “LEON- prinsippet”; enklest behandling først, som undervisning/ trening, enkel fysioterapi, men raskt eskalert smertebehandling dersom manglende bedring ved 5-6 uker.

– Anatomi og undersøkelse med palpasjon. Dette er den mest avgjørende ferdigheten ved undersøkelse av ryggpasienter. Bildediagnostikk har begrenset klinisk nytte. – Gi tilpasset smertebehandling. Injeksjonsbehandling med lokalbedøvelse mot smertefulle triggerpunkter blir en sentral del av 1:1 undervisningen.

– Farmakologi.

Forventet virkning av prosjektet

Helsepersonell lærer enkle og effektive diagnostiske og terapeutiske metoder som de kan anvende i egen praksis. En del ferdigheter ved undersøkelse og behandling av ryggpasienter kan bare læres «fra hånd til hånd» og vanskelig fra lærebøker. Kurset vil overføre svært verdifull «taus kunnskap» fra en generasjon klinikere til den neste. Røntgen/ CT/MRI skal begrenses i samsvar med ‘kloke valg’. Smerter avdekkes med «kloke hender» (les god palpasjon) og ikke med bildediagnostikk.

Pasienter som står i fare for å utvikle irreversible kroniske smerter får tilgang på behandling som kan forhindre dette. Kunnskapen i smertediagnostikk vil også være nyttig i møte med pasienter som har utviklet kroniske irreversible smerter. Man kan gi diagnostisk avklaring av smertetilstanden som muliggjør fokus på mestring og forebygge at pasienter «jakter» potensielt skadelig behandling. Smertefaglig kunnskap kan avdekke smertemekanismer som er kontraindikasjon på kirurgi. En del av kronikerne kan også ha nytte av smertebehandling som lindrende behandling.

Kursplan

1-dags kurs med inntil 30 deltakere avholdes i Oslo lø. 28. september 2024 kl 11-18.

Ellen og Henrik står for undervisningen. I tillegg til forskningsbaserte foredrag om smertemekanismer/smertepatologi, blir det praktisk undervisning i diagnostikk og smertebehandling.

Detaljert program for kurset sendes ut nærmere kursdagen.

Praksisdel med 1:1 undervisning for 9 deltakere (oktober 2024 til april 2025):

6 av deltakerne hospitere hos Henrik (3 på Lillestrøm og 3 i Bergen) og 3 får veiledning av Ellen i deres egen praksis. Deltakerne skal i løpet av 6 mnd. hospitere eller få veiledning 1:1 i 10 timer hver. Det gjennomføres i tillegg 10 plenums videomøter for deltakerne i 6-månedersperioden for erfaringsutveksling med presentasjoner/drøftinger av konkrete case (anonymiseres).

Om prosjektgruppen

Ellen Nergård Thompson MBBS, FRCPC. Spesialist i anestesiologi og smertemedisin gjennom 40 år, inkludert tid ved McMasters smerteklinikk. Overlege ved smerteklinikken, universitetssykehuset i Ottawa, en tid som sjef. Foreleste i en årrekke for medisinstudenter om smertepatofysiologi og klinisk behandling, inkludert 1:1 undervisning. Utførte kliniske forskningsstudier. Var sentral i et tverrfaglig team som behandlet ryggpasienter. Underviste og holdt foredrag om optimal ryggbehandling nasjonalt og internasjonalt, inkludert på verdenskongress for anestesiologer i Montreal i år 2000.

Henrik Högström, spesialist i anestesiologi og smertebehandling med over 40 års erfaring fra inn- og utland. Var 6 år ansvarlig overlege for smerteenheten ved anestesiavdelingen, universitetssykehuset i Bern, Sveits. Overlege/seksjonsoverlege i 16 år ved anestesiavdelingen/smerteklinikken Oslo universitetssykehus. Deltatt i flere forskningsprosjekter. Nå: Oslo Smerteklinikk (tidl. Smerte-Medisinsk institutt), Nemus Lillestrøm og Fysio Pluss, Bergen.

Ellen og Henrik deler ansvaret for undervisningen. De har, etter lange yrkeskarrierer, unike erfaringer i behandling av pasientgruppen. Mye kompetanse er «taus kunnskap» og det er avgjørende å overføre denne til yngre klinikere.

Geir Sigurd Henriksen (prosjektleder) er 55 år og har vært rygg-/smertepasient fra han var 19 år. Ulike verv i Ryggforeningen siden 1997: Sentralstyremedlem, nestleder i helsepolitisk utvalg, redaktør for medlemsbladet, prosjektkoordinator i 10 år for søknader til DAM. Geir Sigurd har høy brukermedvirkningskompetanse, og er initiativtager til prosjektet.

Påmelding 1-dagskurs (maks 30 deltagere)

Tid: Lørdag 28. september kl 11-18.

Sted: Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels Plass 7, Oslo.

Kursavgift: kr 500,- ved påmelding før 1.august. Kr 800,- ved påmelding etter 1. aug.

Påmelding: Sendes til ryggforeningen@ryggforeningen.no Nødvendig info ved påmelding:

  • Navn og e-post
  • Helseprofesjon
  • Arbeidssted
  • Informasjon om matintoleranse eller behov for annen tilrettelegging.

Påmelding 10 timer 1:1 undervisning i klinikk (maks 9 deltagere)

1-dagskurset er obligatorisk for behandlere som skal motta 1:1 undervisning.

Kvalifikasjonskrav:

Personer som skal delta på 1:1 kurset må i utgangspunktet kunne utøve invasiv behandling.

Fysioterapeuter, manuellterapeuter, kiropraktorer m.fl. kan delta dersom de er i et arbeidsfellesskap med lege, og legen også deltar på 1:1 kurset.

Tid: Oktober 2024 – april 2025. Den enkelte avtaler tidspunkter med veileder for totalt 10 timer 1:1 undervisning innenfor denne tidsperioden. Det vil også være 10 x 1 time plenum videomøter for kursdeltagerne fordelt jevnt over dette halvåret.

Sted:

  • Nemus Lillestrøm eller Fysio Pluss (Bergen) for de som skal hospitere hos Henrik Högström.
  • Oslo og omegn og område Arendal/Grimstad/Lillesand/Kristiansand for de som skal få 1:1 undervisning av Ellen Nergård Thompson i egen praksis.

Pasienter: 1:1 undervisningen gis tilknyttet ordinær pasientbehandling. Den primære målgruppen er subakutte ryggpasienter, men opplæring kan også gis i behandling av pasienter som har hatt gjentatte sykmeldinger av kortere varighet og pasienter med langvarige smerter, utover 6 mnd. Også pasienter med andre muskel- og skjelettsmerter enn rygg kan inngå i 1:1 undervisningen.

Kursavgift: 1:1 kurset dekkes i sin helhet av prosjektmidler fra Stiftelsen Dam. Deltakere med reisekostnad over kr 500,- får dekket reisekostnad med inntil kr 3000,- til 1-dagskurset i Oslo.

Påmelding: Sendes til ryggforeningen@ryggforeningen.no

I tillegg til påmeldingsinfo til 1-dagskurset: Dersom man ikke er lege trenger vi navn på lege man er i arbeidsfellesskap med, som også er påmeldt 1:1 undervisning.

Ta kontakt med Ryggforeningen på telefon 948 02 527 eller e-post ryggforeningen@ryggforeningen.no dersom du har spørsmål. Vær obs på at det er ferieavvikling i juli og kontorets telefon er stengt.

E-post sjekkes sporadisk. Er det noe som haster, kan adm.leder Eli nås på telefon 906 14 863.

Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam (prosjektnummer SDAM_HEL532157)

Skroll til toppen