pressemelding

Ryggforeningen i Norge

Den årlige samfunnskostnaden for muskel- og skjelettlidelser er 255 milliarder, men ingen satsingsmidler i statsbudsjettet.

Pressemelding statsbudsjett 2021

I statsbudsjettet for 2021 understreker regjeringen nødvendigheten av å prioritere muskel- og skjeletthelse i folkehelsearbeidet. Med en årlig samfunnskostnad på 255 milliarder kroner betyr det at rygg-, nakke- og andre muskel- og skjelett lidelser er et av våre største folkehelseproblem. Derfor er Ryggforeningen i Norge skuffet over at det i statsbudsjettforslaget ikke finnes
en eneste bevilgning som peker i retning av en økt satsing for å løse problemet. Tvert om kuttes det på enkelte poster som kan slå negativt ut for det frivillige arbeidet som pasientorganisasjoner innenfor dette helseområdet driver.
[facebook]

Pressemelding: Like resultater etter ryggkirurgi i private og offentlige sykehus

Pasienter som blir operert på offentlige sykehus for skiveprolaps i korsryggen har tilsvarende resultater ett år etter kirurgi som pasienter operert på private sykehus. Dette ifølge en stor norsk studie publisert i tidsskriftet Acta Neurochirurgica.

Skiveprolaps i korsryggen er den vanligste årsaken til isjias. For de fleste pasienter med isjias er det naturlige forløpet gunstig, og kirurgisk behandling tilbys vanligvis til pasienter med uutholdelige smerter, vedvarende smerter eller akutte alvorlige lammelser. Prolapskirurgi i korsryggen er likevel svært vanlig og det gjennomføres sirka 2000 slike inngrep i Norge årlig.

Studien er en del av doktorgradsarbeidet til lege- og forskerlinjestudent Mattis A. Madsbu (28) ved NTNU i Trondheim. Veileder for Madsbu er overlege Sasha Gulati ved Nevrokirurgisk avdeling og Nasjonal kompetansetjeneste for rygg- og nakkekirurgi, St.Olavs Hospital.

Forskningsgruppen sammenlignet pasient- og kirurgrapporterte resultater etter prolapskirurgi for 1728 pasienter operert ved private sykehus og 3493 pasienter fra offentlig sykehus. Tallene er hentet fra Norsk kvalitetsregister for ryggkirurgi, og forfatterne konkluderer med at behandlingsresultatene er like i privat og offentlig sektor.

Det er ofte høy temperatur i politiske debatter om hvordan norsk helsevesen skal organiseres, og dette gjelder spesielt rollen til private aktører. Debattene er ofte styrt av følelser og verdisyn, og det har vært lite evidens å vise til. ”Dette er en av svært få studier som sammenligner resultater mellom private og offentlige sykehus. Selv med langt flere pasienter med høy alder og alvorlige tilleggssykdommer, var resultatene i offentlig sektor like gode”, sier Madsbu.

”Pasientene ble håndtert mer effektivt i det private med kortere innleggelser, og det offentlige bør vurdere å øke dagkirurgisk virksomhet for pasienter som har god nok helse til dette. Til nå har ikke det offentlige finansieringssystemet lagt til rette for dette”, sier Gulati.

Lenke til artikkelen: link.springer.com/article/10.1007/s00701-019-04195-7


Isjias er vanligste årsak til operasjon i ryggen. Pasientene er som regel plaget med smerter i ett eller begge ben. I tillegg foreligger også ofte korsryggssmerter. Tilstanden skyldes oftest en lumbal skiveprolaps som klemmer på en eller flere nerverøtter. Det er viktig med forskning for å avklare hva som er optimal kirurgisk håndtering av tilstanden og hvilke faktorer som påvirker behandlingsresultater.

Kilde: stolav.no

Scroll to Top