Fra 2020 endrer Stiftelsen Dam rutinene for forskningsprosjekterer. Det søkes i to trinn – først sendes en kortfattet skissesøknad. Rundt en fjerdedel av skissesøknadene blir invitert til å sende full søknad. Blant disse blir omtrent halvparten innvilget. Kontakt prosjektkoordinator Thor Einar Holmgard i Ryggforeningen i Norge og gjør en avtale for å få vurdert om din søknad kan sendes gjennom Ryggforeningen i Norge. Før du kontakter prosjektkoordinator forventer vi at du har satt deg godt inn i utlysningsteksten fra Stiftelsen Dam.

VIKTIG: 10. februar 2020 er søknadsfrist skissesøknad til Ryggforeningen i Norge

Her er lenke til hva skissen skal inneholde.

 • Skisseskjema og utfylling av skissesøknad skjer via Stiftelsen Dams elektroniske søknadsportal.
  Søknadssystemet blir gjort tilgjengelig fra 2. februar. Prosjektkoordinator gir deg tilgang til søknadsportalen.
  Fullstendig skisse med vedlegg må være sendt Ryggforeningen i Norge innen 10. februar 2020.
 • Vi saksbehandler og videresender skissesøknaden til Stiftelsen Dam innen 17. februar.
 • Stiftelsen Dam offentliggjør hvem som inviteres til å sende fullstendig søknad 14. april.
  Den fullstendige søknaden vil bli på størrelse med tidligere søknader, inklusiv en protokoll på 10 sider samt vedlegg.
 • Ryggforeningen i Norge må ha mottatt full elektronisk søknad innen 1. juni 2020.
  Vi saksbehandler og videresender til Stiftelsen Dam senest 10. juni.
 • Offentliggjøring av tildelte midler blir medio oktober, som i dag.

Alle søkere tilbys veiledning i søknadsprosessen. Vi kan hjelpe med følgende:

 • Oppfyller prosjektet kriteriene for hva man kan få midler til fra Stiftelsen Dam?
 • Er alle obligatoriske områder godt beskrevet?
 • Er kriteriene for brukermedvirkning oppfylt?
 • Er prosjektets relevans tydelig nok beskrevet – for eksempel; hvilket kunnskapshull skal prosjektet fylle?
 • Inneholder søknaden en god nok beskrivelse av implementering av resultatene og videreføring?
 • Praktiske spørsmål.
 • Passer prosjektet inn under Ryggforeningen i Norge sine strategier og satsingsområder.

Prosjektkoordinator kan ikke bistå med rådgivning om metode og design.

Alle som ønsker å søke prosjektmidler gjennom Ryggforeningen i Norge, forplikter seg til å sette seg godt inn retningslinjene til Stiftelsen Dam.

«Formålet med forskningsmidlene er å gi støtte til helseforskning rettet mot målgrupper i Norge og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Det omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid. Et hovedmål er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter i sitt dagligliv ute i kommunene.

For å kunne søke om forskningsmidler må vi etablere en avtale om samarbeid. Planen utarbeider vi sammen, på bakgrunn av prosjektets tema og målgruppe. Brukermedvirkning, våre innspill i prosjektutvikling og beskrivelsen av prosjektet samt plan for implementering og spredning av forskingsresultat vil være sentrale punkter i avtalen.

Tema for prosjektet må være innenfor Ryggforeningen i Norges prioriterte områder. Prosjektet må også tilfredsstille Stiftelsen Dam sine krav til forskningsprosjekter.

Det kan det søkes om:

 • Forskning som omhandler nakke-, rygg- og bekkenhelse, mestring og livskvalitet (med unntak som beskrevet under).
 • En av følgende stillingstyper knyttet til en norsk institusjon:
  • PhD-stillinger.
  • Postdoktorstillinger for navngitt forsker som ikke tidligere har hatt en postdoktorstilling.
 • Lønn/midler for inntil tre fulle årsverk fordelt over maksimalt fire år regnet fra 1. januar i oppstartsåret (det kan unntaksvis søkes om utvidet tidsramme dersom det er begrunnet i forskningens behov).
 • Søker må være tilknyttet etablerte forskningsmiljøer som høgskole, helseforetak, universitet, instituttsektor eller kompetansesentra. Stillingen det søkes om må være i tråd med gjeldende forskrift.
 • Oppstart må være innen 15. juni første året med tildelte midler.

I Stiftelsen Dam sin vurdering av søknaden vektlegges følgende fire kriterier:

 • Soliditet (excellence)
  • Kvaliteten på de foreslåtte aktivitetene og metodene som brukes.
  • I hvilken grad det foreslåtte arbeidet er ambisiøst og nytenkende.
 • Virkning (impact)
  • Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen og innovasjonen.
  • Kommunikasjon av resultater og utnyttelsen av dem.
 • Gjennomføring (implementation)
  • Kvaliteten på prosjektleder og prosjektgruppe.
  • Kvaliteten på prosjektets organisering og styring.

Stiftelsen Dams prioriteringer:

 • Problemstillinger knyttet til helse- og tjenestetilbud i kommuner og/eller samhandling mellom de ulike aktørene i helsetjenesten.
 • Pasient- og/eller brukernær forskning.
 • Forskning på brukermedvirkning.
 • Forskning på hvilken rolle frivillige organisasjoner kan fylle i samarbeid med det offentlige, for å utvikle helse- og tjenestetilbud.

Det kan ikke søkes om:

 • Prosjekter med hoved tilknytning til institusjon i utlandet.
 • Rene modellutprøvinger, metodeutvikling eller kvalitetssikring.
 • Utredninger eller kartlegginger.
 • Opprettelse av registre.

Viktige datoer:

 • 10. februar – søknadsfrist skissesøknad Ryggforeningen i Norge
 • 17. februar – søknadsfrist skissesøknad Stiftelsen Dam
 • 14. april – svar på skissesøknad
 • 01. juni – søknadsfrist full søknad Ryggforeningen i Norge.
 • 10. juni – søknadsfrist full søknad Stiftelsen Dam
 • 15. oktober – tildeling

Les mer om forskningsordningen på Stiftelsen Dam sin nettside.

Ryggforeningen i Norge er en landsdekkende pasient- og brukerforening for mennesker med ryggplager, deres pårørende samt fagfolk og andre interesserte.

Ønsker du å bli medlem i Ryggforeningen i Norge?

Bli medlem