Komiteer

Hjem » Ryggforeningen – Komiteer

KontrollKomiteen

Ryggforeningen i Norge kontrollkomité er landsmøtets kontrollorgan. Landsmøtet velger komiteens leder og to faste medlemmer samt to varamedlemmer for den kommende landsmøteperioden. Komiteen ivaretar selv sekretærfunksjonen.

Kontrollkomiteens medlemmer kan ikke inneha verv tilknyttet eller være ansatt i organisasjonen. Komiteens virkeområde gjelder RiNs foreninger/lag og grupper, fylkeslag, diagnosearbeidet, forbundsstyret og alle administrative enheter.

Kontrollutvalget møter så ofte den selv finner det påkrevet, dog minst 2 ganger i året. Komiteen skal kontrollere at foreningen drives etter landsmøte/ledermøte/ forbundsstyret og arbeidsutvalgets vedtak og etter vedtekter fattet på landsmøte.

Komiteen skal ha tilgang til alle protokoller og regnskaper i RiN og underliggende ledd. Kontrollkomiteen skal etter hvert møte avlegge rapport til og hvert år avlegge rapport til landsstyre/landsmøte.

ValgKomiteen

Mandat for valgkomiteen

I sitt arbeid med å finne personer som skal være kandidater til forbundsstyret, fylkesstyret,
lokallagsstyret eller andre styrer med tilknytning til RiN skal valgkomiteen, utføre sine
oppgaver i henhold til foreningens vedtektener.
Det er ønskelig at styret samlet har bred kompetanse og at det er geografisk spredning.
Som en hjelp for å finne den ønskede sammensetning og kompetanse kan følgende fire
spørreord være til hjelp: HVEM – HVA – HVOR – HVORFOR.

Hvem skal sitte i styret?

Det må være personer, menn eller kvinner, som vil være gode representanter for foreningen.
Å passe som styremedlem betyr at vedkommende bør kunne fylle rollen på en konstruktiv
måte i de sammenhenger vedkommende opptrer. På denne måten vil vedkommendes nettverk bli en naturlig positivitet for foreningen.

Hva bør vedkommende ha av kompetanse og spesiell kunnskap?

Kompetanse er et vidt begrep og inneholder alt fra kjernekompetanse og spesiell kunnskap, til
kunstneriske evner, kontakt skapende evner og så videre. Vedkommende bør representere en
konkret form av kompetanse som er ønsket inn i styret.

Hvor hører vedkommende styrerepresentant til?

Dette kan relateres til både geografi og tilknytning.

Hvorfor skal vedkommende styrerepresentant være med i styret?

Det kan være, i tillegg til kompetanse og hvem vedkommende er (jfr. punktene ovenfor),
innstillinger, holdninger, vilje, engasjement og så videre.

Det bør tilstrebes at et samlet sentralstyre i Ryggforeningen i Norge har følgende kompetanse:

 • Økonomisk kompetanse
 • Ledelseskompetanse
 • Organisatorisk kompetanse
 • Helsepolitisk kompetanse
 • Markedsførings kompetanse
 • Likemannskompetanse

Informasjon

Kontrollkomiteen består av disse medlemmene
 • Thor Einar Holmgard
 • Gudmund Solvang
 • Arve Fjeld
 • Eirik Moe – varamedlem
Valgkomiteen består av disse medlemmene
 • Lisa Skaret
 • Stein Andresen
 • Per Martinsen
 • Varamedlem er  Astrid Vatten