Pasienter bidrar til bedre ryggkirurgi

De aller fleste pasienter som blir rygg- og nakkeopererte opplever en sterk helseforbedring med mindre smerter og bedret funksjon i dagliglivets aktiviteter. Samtidig ser vi at noen av pasientene har liten eller ingen nytte av behandlingen, og noen få er verre ett år etter kirurgi.

Det viser tall fra Nasjonalt kvalitetsre- gister for ryggkirurgi (NKR). Et hovedfokus for NKR er å forebygge dårlige behandlingsresultat og gi ny kunnskap slik at rett pasient kan få riktig behand- ling til rett tid. Informasjon fra registeret gjør det lettere å identifisere hvem som sannsynligvis ikke vil ha nytte av opera- sjon – eller i verste fall kan bli dårligere. Disse bør få tilbud om annen behand- ling som for eksempel egentrening eller fysikalsk behandling.

NKR registrerer data om alle pasienter som blir operert i ryggen eller nakken i Norge og har som formål å gjøre behandlingen bedre og rettferdig fordelt. Rygg- og nakkelidelser er blant de vanligste årsakene til kroniske smerter, tap av fysisk funksjonsevne, redusert livskvalitet og sykefravær.

Registeret er avhengig av tilbakemeldin- ger fra pasientene for å gjøre rygg- og nakkekirurgien mer trygg og effektiv. I registeret står pasientenes egne opplevelser av behandling og resultat helt sentralt, og vi opplever at pasien- tene mer enn gjerne bidrar til dette viktige arbeidet.

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi ble etablert i 2007. Etter snart 15 år omfatter registeret mer enn 66 000 rygg- og nakkeoperasjoner i hele Norge, der pasientene har samtykket til at deres personopplysninger kan brukes til kvalitetsarbeid og forskning. I 2020 ble det registrert 6390 pasienter som ble operert for lidelser i rygg og nakke.

Pasientene besvarer et spørreskjema før operasjonen, og får tilsendt spørreskjema tre og tolv måneder etterpå. Sammen med informasjon fra behandlende kirurg, inngår besvarel- sene i en stor database.

På grunnlag av dette legges det årlig frem rapporter om resultatene. De viser at de aller fleste har mindre smerter og bedret funksjon i dagliglivets aktiviteter etter operasjonen. Det gir bedre livskvalitet og økt arbeidsevne. Samtidig ser vi at 10–20 prosent melder om liten eller ingen bedring, og 5 prosent opplever forverring.

Kvalitetsregisteret bidrar med data til forskning, slik at et større fagmiljø kan delta i forbedrings- arbeidet. Databasen til NKR har lagt grunnlag for en stor forskningspro- duksjon som har gitt registeret høy internasjonal anerkjennelse, og en rekke doktorgrader er basert på dette unike materialet. Etter hvert som ny, forskningsbasert kunnskap gradvis utvikles, legges dette til grunn i pasientbehandlingen. Kvalitetsforbedring er en kontinuerlig prosess, og flere sykehus driver egne forbedringsprosjekter basert på opplysninger fra NKR.

Skroll til toppen