Finn din diagnosegruppe

Diagnosegrupper i Ryggforeningen i Norge

Ryggforeningen har opprettet diagnosegrupper for å ivareta diagnoserelaterte oppgaver. Med diagnoserelaterte oppgaver menes forhold tilknyttet diagnosen og konsekvenser av denne, som behandlingstilbud, tilgang til medisiner, tilrettelegging, rettigheter, økonomi, forskning og andre forhold av betydning for den som lever med diagnosen.

Sentralstyret har det overordnede ansvaret for diagnosegruppene. Sentralstyret kan vedta opprettelse av grupper for aktuelle diagnoser, og opprette et interimsstyre/kontakt. Avdelinger kan opprette diagnosegrupper/-kontakter innen sitt omrade. Alle ledd i RiN har i sin virksomhet praktisk og økonomisk ansvar for diagnosearbeidet.

Organisering av diagnosegrupper

Diagnosegruppens ledelse skal besta av minimum tre medlemmer. Diagnosegruppens ledelse velges på de ulike diagnosegruppenes Konferanser / treff som avholdes minimum hvert annet år og seinest 3 måneder for RiNs landsmøte samme år, i henhold til vedlegg IV.

Diagnosegruppens ledelse er rådgivende for sentralstyret og diagnosevirksomheten i foreningen. Sentralstyret yter tilskudd til de nasjonale diagnoseledelsene etter innsendt aktivitetsplan. Tilskuddet fastsettes hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen i RiN. VII. Diagnosegruppene sender inn protokoll/referat fra sitt arbeid til RiN sentralt.

Diagnosekonferanser

Minimum hvert annet år arrangerer diagnosegruppene diagnosekonferanser. Diagnosekonferansen avholdes senest tre måneder før RiNs landsmøte og innkalles med minimum 2 måneders varsel. Forslag som skal tas opp på diagnosekonferansen må være diagnosegruppens ledelse i hende minimum 1 måned før gjennomføringen.

Servicekontoret

Servicekontoret åpningstider:

  • Kontoret er betjent fra mandag til fredag.
  • Fra klokken 10.00 – 14.00.
  • Besøk kun etter avtale.

Servicekontoret telefontider:

  • Kontoret sitt servicetelefon er betjent fra mandag til fredag.
  • Fra klokken 10.00 – 14.00.
  • Telefon: + 47 69 26 87 00

Postadresse:

Ryggforeningen i Norge
Postboks 9612 Fjellhagen
3065 Drammen

Besøksadresse:

Ryggforeningen i Norge
Austadveien 34
3043 Drammen

Aktuelle Facebookgrupper