Fine ord men ingen penger

11.06.2021

I statsbudsjettet for 2021 understrekes det at det er nødvendig å prioritere muskel- og skjeletthelse i folkehelsearbeidet. Det påpekes at dette helse- området, hvor nakke- og rygglidelser utgjør den største gruppen, er et av våre største folkehelseproblem. Disse ordene følges ikke opp med handling. Det er ingen økte bevilgninger i budsjettet til muskel- og skjelettområdet. I en uttalelse uttrykte Ryggforeningen (RiN) skuffelse over dette.

Eirik Moe

RiN påpekte i uttalelsen at regjeringen i forslaget til statsbudsjett selv hadde gitt gode begrunnelser for økt satsing og at det burde være rom for noen tiltak i statsbudsjettet som viser den satsings- viljen som proklameres. Foreningen fremmet flere forslag til slike tiltak, som man mente var et minimum for å vise vilje til å gjøre noe. Forslagene fikk ingen støtte under stortingsbehandlingen.

Forslagene RiN fremmet var:

✅ Opptrappingsplanen for rehabilitering som har gått over tre år, avsluttes. Regjeringen foreslår å overføre en post for stimuleringstiltak på vel 80 millioner kroner til rammebevilgnin- gene til kommunene. Der frykter vi at de forsvinner. Ryggforeningen ønsker at rehabiliteringen i spesialhelse- tjenesten styrkes og at det avsettes et beløp til dette tilsvarende de stimule- ringsmidlene som foreslås overført til rammebevilgningene.

✅ Det foreligger planer om å etablere en kiropraktorutdannelse i Bergen. En slik utdanning vil være en viktig satsing for å gjøre noe med nakke- og rygglidelser. Ryggforeningen ber derfor om at det foretas en startbevilgning for en slik utdanning, som forplikter til oppfølging de kommende årene. Kiropraktorer er viktige for pasienter med nakke- og rygglidelser både når det gjelder diagnostikk og behandling.

✅ Rådet for muskel- og skjeletthelse er en viktig rådgiver, ekspertgruppe og samarbeidspartner for pasientorgani- sasjoner og profesjoner. For å styrke dette viktige arbeidet ber Ryggforenin- gen om at det bevilges 1 million kroner til å etablere et sekretariat for rådet.

✅ Mennesker med sittehemming er en gruppe som har store problem med å delta aktivt i samfunnet. Støtteordning- ene for denne gruppen er for små, blant annet til transport og til å benytte offentlige tjenester for øvrig. Det er et klart behov for å få på plass ordninger som kan hjelpe denne utsatte gruppen.

✅ Regjeringen slår fast at forskning på muskel- og skjeletthelse er et av de mest underprioriterte forskningsområdene. Ryggforeningen ber derfor om at det vurderes å øke forskningsmidlene og at det avsettes en egen post for forskning på dette området eller at det i det minste vedtas en merknad som kan forplikte til en økt satsing framover.

Trykk her for å lese hele saken i første utgave av Ryggstøtten 2021.

Scroll to Top