Sentralt – Samarbeidspartnere

Sentralt – Alle Samarbeidspartnere legges her

Muskelskjelettsatsingen (MUSS)

Ryggforeningen i Norge er medlem av Muskelskjelettsatsingen (MUSS) som er en nasjonal forskningssatsing innen muskelskjeletthelse etablert i regi av Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG). Ansvarlig samarbeidsorgan er Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo.

Muss

Muskelskjelettsatsingen er organisert som et nettverk av forskningsmiljøer, et koordinerende forskningsmiljø, samt et fagråd med brukerrepresentanter. Forskningsnettverkene er sammensatt av forskere med ulik fagbakgrunn og fra ulike miljøer; fra universitetssykehus, lokale sykehus, primærhelsetjenesten, universiteter og høgskoler i flere av helseregionene.

Fagrådet er sammensatt av representanter for samarbeidsorganene i de fire helseregionene, representanter fra Folkehelseinstituttet og Norges forskningsråd, representanter for de ulike fagmiljøene, koordinerende forskningsmiljø og brukerrepresentanter. Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) ved Oslo Universitetssykehus (OUS) er det koordinerende forskningsmiljøet for satsingen.

Link til deres hjemmeside: www.muss.no
Link til deres Facebookside: www.facebook.com/MUSSnorge

Studieforbundet Funkis

Ryggforeningen i Norge er medlem av Studieforbundet Funkis som ble stiftet i 1994 som en paraplyorganisasjon for funksjonshemmede, mennesker med langvarige helseproblemer og deres pårørende. Funkis er i dag et av landets største studieforbund med voksenopplæring som hovedformål. Vi fordeler statlige voksenopplæringsmidler til medlemmer som driver kursvirksomhet utenfor det formelle utdanningssystemet.

Funkis

Funkis’ mål for kursvirksomhet og læring er å hjelpe den enkelte til et mer meningsfylt liv, mestre utfordringer som funksjonshemninger kan føre til og delta aktivt i samfunns-, organisasjons- og kulturliv.

Administrasjonen i Funkis har flere funksjoner:

– Yte service, veiledning og rettledning.
– Bidra til å skape et dynamisk og oppdatert kurs- og opplæringsmiljø.
– Formidle statsstøtte til kurs arrangert av medlemsorganisasjonene, deres lokalledd og til fylkeslagene i Funkis.
– Viktige satsningsområder: Sørge for tilrettelegging, nettbaserte kurs og universell utforming.

Link hjemmeside: www.funkis.no
Link Facebookside: www.facebook.com/Studieforbundet-Funkis-114161121989301

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Ryggforeningen i Norge er medlem av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), og kan gjennom sitt medlemskap, tilby Ryggforeningens medlemmer de samme medlemsfordelene og avtaler som FFO har inngått.

Om Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Med sine 84 medlemsorganisasjoner, som til sammen har mer enn 335.000 medlemmer, er FFO Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke. FFO ble stiftet 21. september 1950. Foruten å bestå av 84 medlemsorganisasjoner er FFO organisert i landets 19 fylker, samt aktive i en rekke kommuner.

FFOs overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for funksjonshemmede. Vi ønsker å gjøre hverdagen til funksjonshemmede og kronisk syke bedre.

Målet med FFO-samarbeidet er å fremme felles politisk opptreden slik at vi sammen står sterkere i våre ønsker og krav i møte med de som fatter beslutninger, det være seg forvaltningen, politiske organer eller i styrer og råd der FFO er representert.

I tillegg til det politiske arbeidet tilrettelegger FFO en rekke møteplasser og arenaer der våre organisasjoner kan samtale og samarbeide om felles interesseområder.

Link hjemmeside: www.ffo.no
Link Facebookside: www.facebook.com/funksjonshemmede

Rådet for Muskelskjeletthelse

Ryggforeningen i Norge er medlem av Rådet for Muskelskjeletthelse, som er en paraplyorganisasjon som samler aktører som arbeider for eller er opptatt av en bedre muskelskjeletthelse. Rådet er også den norske delen av The Bone and Joint Decade – The global alliance for Musculoskeletal Health (G-Musc).

Rådet ble etablert på verdens ryggdag, 16. oktober i 2002 og består i dag av til sammen 15 norske spesialistforeninger, helseprofesjonsforbund og pasientforeninger. Fra etablering og frem til 2015 var rådets navn Muskel-og Skjelett Tiåret i Norge (MST).

Rådet for muskelskjeletthelse arbeider for å

  • Øke den generelle bevisstheten omkring det voksende problemet med muskelskjelettskader, sykdommer og plager.
  • Fremme forståelsen for muskel- og skjelettsykdommer gjennom vitenskapsbasert forskning og kunnskapsformidling knyttet til muskelskjeletthelse.
  • Bedre den helserelaterte livskvaliteten for mennesker med muskelskjelettskader- sykdommer og plager.
  • Øke pasientenes kunnskaper og muligheter til egenmestring.
  • Fremme kostnadseffektiv forebygging og behandling, og derigjennom redusere samfunnets kostnader knyttet til muskel- og skjelettskade, sykdommer og plager.

Link: www.muskelskjeletthelse.no

Scroll to Top