Sentralt – Medlemsfordeler

Sentralt – Alle medlemsfordeler skal ha denne kategori

Gymo AS

Gymo AS utvikler, fremskaffer og tilbyr produkter som sikrer god helse og fremmer livskvalitet for alle, uansett alder. De distribuerer produkter til helsepersonell, sykehus, sykehjem, legekontor, forhandlere, firmaer og private.

For produktoversikt og bestilling av varer gå inn på hjemmesiden deres: https://www.gymo.no/

Ryggforeningens medlemmer får 15% rabatt. Bruk koden Rygg2021 når du handler.

Din Rygghelse

Naprapat Maiken Lund tilbyr nettkurs for deg med ryggplager.

Du melder deg inn via medlemsportalen på http://www.dinrygghelse.no/gladrygg

• Ryggforeningens medlemmer får 30% rabatt, og betaler 333 kr per måned.

(Pris uten medlemskap er 475 kr per måned)

• Benytt rabattkoden RYGG30 ved innmelding. • Ingen bindingstid

HVA FÅR DU NÅR DU MELDER DEG PÅ? Tilgang til selve medlemsportalen via nett eller app, der du finner alle sendinger, videoer, utskrifter o.a. Du kan trene i ditt eget tempo når det passer deg.

Månedlige temaer, der jeg grundig går gjennom årsaker og symptomer, samt øvelser for trening, tøying og egenbehandling. Du vil få treningsprogram, tøyeøvelser og annet på ark du kan printe ut.

Ukentlige livesendinger og/eller videoer, samhold og støtte i vår egen, lukkede Facebook-gruppe. Du kan alltid spørre om råd og hjelp her.

Du vil lære gode teknikker for selvbehandling av dine problemområder.

Tryggheten ved kyndig veiledning og hjelp når du trenger det.

Kurset Veien til Bedre Rygghelse (verdi kr 3490) er også inkludert, slik at du kan komme i gang I DAG med å bli kvitt ryggsmerter!

For mer informasjon kontakt: Maiken Lund, naprapat og kursholder

Tlf. 461 22 472

e-post: maiken@dinrygghelse.no

Medlemsfordeler – Advokathjelp

Har du en sak mot NAV, Norsk Pasientskadeerstatning eller et forsikringsselskap? Befinner du deg i et samlivsbrudd eller en tvist om barna? Eller har du utfordringer med arbeidsgiver?

Ryggforeningen har en avtale om rabatt på advokattjenester hos Advisio Advokat. Her følger en kort orientering om advokatfirmaet.

Advisio eies og drives av de to erfarne advokatene Olav Lægreid og Jan Andreas Onsager. På kontoret i Oslo sentrum sitter åtte kvalifiserte jurister klare til å ta imot din henvendelse. Uansett hvor i landet du bor, har Advisio gode systemer for å bistå deg i saken din.

Advokat Olav Lægreid har blant annet bakgrunn som dommer i Trygderetten, og som universitetslektor i jus ved Det juridiske fakultet, UiO. Han er også medlem i Advokatforeningens lovutvalg for velferds- og trygderett.

Advokat Jan Andreas Onsager har praktisert som advokat i over 35 år. Han arbeider spesielt med saker om boligrett, arbeidsrett, utlendingsrett, vergemål, psykisk helsevern og strafferett.

Advisio kan bistå deg i saker på et bredt spekter av områder. Firmaet har spesialkompetanse på saker om arbeidsforhold, familie og arv, trygd og erstatning samt de saksområdene som ellers er nevnt ovenfor.

www.advisioadvokat.no kan du finne mye informasjon om firmaets ulike spesialfelt og menneskene som er ansatt der. Nettsiden inneholder også artikler og annet aktuelt stoff om rettigheter med mer.

Medlemsfordelen

  • Medlemmer av Ryggforeningen kan alltid ta kontakt med Advisio for å få en gratis og uforpliktende samtale. Hvis det blir inngått et oppdrag, er de to første timene inkludert i gratis innledende bistand og koster derfor ingenting. Videre bistand faktureres med utgangspunkt i offentlig salærsats med ett tillegg av 50 prosent. Timeprisen i 2021 er derfor kr 2.035,- inkludert mva. for alle timer etter at de to gratistimene er brukt.
  • Ryggforeningen anbefaler alle medlemmer å benytte seg av det gunstige tilbudet hos Advisio. Her finner man høyt kvalifiserte advokater innen de fleste saksområder våre medlemmer har behov for bistand på.

Du kan ringe Advisio på 977 72 500 eller sende en e-post til advokat@advisioadvokat.no. Firmaet garanterer tilbakemelding innen 24 timer.

 

Hvorfor ser NAV bort fra det fastlegen skriver?

Advisio får ikke sjelden henvendelser fra medlemmer om saker hvor NAV underkjenner sykmeldinger og uttalelser fra fastlegen. Noen ganger legges det også liten vekt på bestemte spesialistuttalelser. Har NAV rettslig adgang til å gjøre dette? Hvis ja, hvordan kan man forebygge at NAV ser bort fra medisinsk dokumentasjon? Mange opplever det som et problem at NAV ikke fullt ut tar hensyn til all medisinsk dokumentasjon i en trygdesak. Noen ganger skyldes det feil eller hastverksarbeid, men temaet for denne artikkelen er de tilfellene hvor NAV bevisst legger liten eller ingen vekt på enkelte legeerklæringer.

Kan NAV gjøre dette?

Det enkle svaret er at NAV kan gjøre det. Forklaringen finner man i den rollen forvaltningen har generelt. Et forvaltningsvedtak innebærer utøvelse av offentlig myndighet. Et element i denne myndighetsutøvelsen er at forvaltningsorganet har både rett og plikt til å vurdere sakens faktum. Dette innebærer naturligvis også at organet tar stilling til bevisene i saken. Legeerklæringer er bevis, og temaet blir da blant annet kvaliteten på de bevisene som foreligger.


Bilde og tekst: olav lægreid, advisio advokat as

Det er viktig at fastlegen både skriver fullstendig om pasientens medisinske situasjon, og at legen har nødvendig kunnskap om regelverket som vil bli brukt i saken. Ofte er det nyttig at legen og advokaten i saken har kontakt med hverandre. Dette gir rom for at advokaten kan formidle problemstillinger og presisere hva det er behov for å få bedre medisinsk belyst, samt for at legen gjøres kjent med hvilke regler NAV kommer til å bruke og hvordan de etter gjeldende praksis tolkes. Slik kontakt er også en nyttig kilde til grundigere informasjon for advokaten, for å besørge at det relevante faktum i saken blir godt opplyst.

Ikke sjelden vil en sak allerede ha fått en uheldig utvikling før vi blir kontaktet. Dette kan skyldes at NAV har lagt vekt på formuleringer som er tvetydige eller misvisende. Nettopp dette illustrerer at det er svært viktig at legen har nødvendige kunnskaper om regelverket, og at legen forstår hvilke sider av faktum som må belyses på en presis måte. Når vi kommer inn i saken, kan vi bidra til å rette opp uklarheter og oppdage forhold som burde vært utredet eller belyst i en ny legeerklæring. Dette viser at det er til stor nytte i mange saker å koble inn en advokat med trygdefaglig spesialkunnskap og lang erfaring med trygderett.

Etter forvaltningsloven § 11 har NAV plikt til å veilede medlemmet i forbindelse med søknader. Etaten har dessuten etter forvaltningsloven § 17 plikt til å besørge at saken er godt nok opplyst. Vår erfaring er at NAV i praksis ikke alltid gir særlig god veiledning, og at det overlates til søkeren å både formulere sitt krav og å underbygge det med bevis. NAV kan vise til at veiledningsplikten er begrenset til å svare på konkrete spørsmål fra medlemmet, og at utredningsplikten er underordnet medlemmets egen plikt til å opplyse saken etter folketrygdloven § 21-3. Uansett hva man mener om den juridiske siden av dette, har NAVs tolkning av reglene praktisk betydning. Det blir klagesaker av at NAV ikke sørger for at søknaden er godt nok formulert og at dokumentasjonen ikke er presis og fullstendig nok.

Bruken av legeerklæringer i trygdesaker handler om et samspill mellom faktum, bevis og de reglene som skal brukes i saken. Derfor er det viktig at aktørene, det vil si både legen, NAV og medlemmet selv er klar over dette samspillet. Et eksempel som kan illustrere dette ganske godt, finner vi i en dom fra Høyesterett som ble avsagt i desember 2018. Dommen har saksnummer HR-2018-2344-A og finnes på Lovdata hvis man vil lese detaljer om saken.

I denne saken sykmeldte fastlegen en pasient med diagnosen «psykisk ubalanse situasjonsbetinget», etter at pasientens sønn hadde blitt alvorlig syk. Senere ble sykmeldingen forlenget, etter at pasienten hadde kommet i konflikt med arbeidsgiveren. Høyesterett kom til at det ikke var sannsynliggjort at pasienten selv hadde vært syk. Hun hadde derfor ikke krav på sykepenger etter folketrygdloven § 8-4 første ledd. Det ble lagt avgjørende vekt på de begivenhetsnære bevisene. Verken legejournalen eller utfyllende brev fra fastlegen til NAV i tilknytning til den aktuelle sykmeldingsperioden inneholdt opplysninger om symptomer og funksjonsnivå som etter Høyesteretts mening viste at pasienten da hadde en «sykdom» i lovens forstand. Det fikk da ikke avgjørende betydning at fastlegen og pasienten hadde gitt utfyllende opplysninger i lagmannsretten tre år senere.

Det denne saken først og fremst viser, er etter min vurdering at NAV har myndighet til å underkjenne sykmeldinger. På dette punkt innebærer ikke dommen noe nytt. Videre er det viktig å merke seg at både diagnosen og beskrivelsen av sykdommen kan ha betydning for om sykmeldingen blir godtatt eller ikke. Medlemmet var ikke påført en konsist beskrevet sykdom som gir rett til sykepenger. Dette viser igjen viktigheten av at legen er klar over samspillet mellom faktum, bevis og regler.

Dommen gir rom for å se bort fra bevis som ikke er tilkommet i tidsmessig nærhet til sykdommen. Senere, tilbakeskuende legeerklæringer får altså mindre betydning. Dette går utover det blant annet Trygderetten har lagt til grunn i sin praksis. I Trygderettens ankesak nummer 12/1796, som jeg selv var med på å avgjøre, la retten til grunn at det var sykdommen og ikke diagnosen som måtte være avgjørende. Sykdommen måtte bedømmes ut fra en vanlig bevisvurdering. Dermed ble andre (senere tilkomne) bevis på medlemmets helsetilstand vektlagt, på bekostning av den opprinnelige upresise legeerklæringen med en feilaktig diagnose. Medlemmet ble derfor tilkjent sykepenger.

Tidsnære bevis er generelt til nytte i trygdesaker, men hvis dette går på bekostning av å legge korrekt faktum til grunn, vil det etter mitt syn være uheldig. Med dommen fra Høyesterett er det blitt enda viktigere enn før at legen allerede fra starten av formulerer seg presist og fullstendig, og at legen er klar over samspillet mellom faktum, bevis og regler.

Dommen tilsier at det er fullt mulig å komme skjevt ut her. For meg ser det ut til at oppryddingen startet i lagmannsretten, og det er veldig sent i prosessen. Mitt klare råd er å ta fatt i problemet så tidlig som mulig, og å bruke advokat – i alle fall i forbindelse med klage eller anke.

Som medlem av Ryggforeningen i Norge har du rett til inntil 90 minutter gratis kontakt med advokat på telefon eller e-post. Ved oppfølgende bistand har du en svært god rabatt på timene. Mange har dessuten krav på fri rettshjelp. Derfor kan du ha stor nytte av å bruke denne medlemsfordelen i en konkret sak.

Les mere om medlemsfordeler med å være medlem av Ryggforeningen i Norge HER.

Ryggforenings med Rettighetstelefonsavtale med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Ryggforeningen i Norge kan gjennom sitt medlemskap i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), tilby Ryggforeningens medlemmer de samme medlemsfordelene og avtaler som FFO har inngått. For deg som medlem i en av FFOs organisasjoner betyr det at kan benytte deg av rettighetstelefonen og deres tjenester.edlemsfordel rettighetstelefon 23 90 51 55

Rettighetssenteret til FFO

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Rettighetssenteret er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom. Spørsmålene kan gjelde både velferdsrettigheter og diskriminering.

Rettighetssenteret består av jurister med erfaring innen velferdsrettens område og senterets har tillatelse til å drive rettshjelpsvirksomhet. Deres hovedoppgaver er å kunne besvare og registrere henvendelser fra funksjonshemmede og kronisk syke, pårørende og andre på telefon eller e-post. (NB! De opplyser at de ikke kapasitet til å ta i mot personlig oppmøte), samt utarbeide dokumentasjon om brukernes rettstilstand i praksis.

Link til Rettighetssenteret: www.ffo.no/rettighetssenteret/

Kontakt Rettighetssenteret

Du kan komme i kontakt med Rettighetssenteret ved å fylle ut skjemaet nedenfor eller ringe 23 90 51 55 i åpningstiden. Åpningstider er fra mandag til torsdag fra klokken 1000 til 1400. Fredag er stengt. All informasjon i dette skjemaet krypteres ved overføring til FFO og blir behandlet konfidensielt.

Link til kontaktskjema: http://www.ffo.no/rettighetssenteret/kontaktskjema/

Skroll til toppen